Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5 (3)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thể tích của một hình * Ví dụ 1: * Hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. Thể tích của một hình * Ví dụ 2: C D * Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D. Thể tích của một hình * Ví dụ 3: P M N * Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Tách hình P thành hai hình M và N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N . Thể tích của một hình 1. Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. 2. Thể tích hình C bằng thể tích hình D. C D 3. Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N. P M N * Bài 1: Trong hai hình dưới đây: - Hình A B 16 hình hộp chữ nhật A gồm mấy hìnhlập lậpphương phươngnhỏ. nhỏ ? - Hình hìnhlập lậpphương phươngnhỏ. nhỏ hộp chữ nhật B gồm mấy 18 hình ?- Hình nào B cócóthểthểtích hình A . tíchlớn lớnhơn hơn? Hình Hình B Agồm gồm22lớp, lớp,mỗi mỗilớp lớpcó có98hình hìnhlập lậpphương phươngnhỏ nhỏ Vậy Vậy hình hình B A có: có:98xx22==18 16((hình hìnhlập lậpphương phươngnhỏ) nhỏ) Bài 2: A gồm mấy 24 hình hìnhlập lậpphương phươngnhỏ. nhỏ ? - Hình B gồm 26 mấyhình hìnhlập lậpphương phươngnhỏ nhỏ ? - Thể tích thể củatích hìnhcủa B hình lớn hơn tíchB. hình A. So sánh A vàthểhình - Hình A B Hình 3 lớp, lớp thứ 8 hình lập phương; lớp thứ 2 và 3, mỗi lớp HìnhBAgồm gồm 3 lớp, mỗinhất lớpcócó 8 hình lập phương nhỏ. cóVậy 9 hình lập phương. B (có: 8 + 9lập + 9phương = 26 ( hình lập phương nhỏ) hình A có: Vậy 8 x hình 3 = 24 hình nhỏ) *Bài 3: Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau Có? 5 cách xếp 6 hình vuông nhỏ cạnh 1 cm thành một hình hộp chữ nhật. 5 4 1 2 3 Trò chơi Đo trí thông minh Luật chơi: Các hình cho sau đây được tạo bởi các hình lập phương cạnh 1cm. Trong khoảng thời gian 30 giây, thi tìm nhanh các hình có thể tích bằng nhau, ghi lại kết quả vào bảng. 1 2 3 1 3 2 4 2 1 4 3 5 6 Thể tích của một hình 1. Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương. 2. Thể tích hình C bằng thể tích hình D. C D 3. Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N. P M N
- Xem thêm -