Tài liệu Bài giảng bài thể tích của một hình toán 5

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Đơn vị : Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Thế nào là hình lập phương? * Hình lập phương có 6 mặt là các hình vuông bằng nhau Hình C Hình D Hình A Hình B Hình M Hình P Hình N Bài số 1 : h.A h.B - Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ? 16 hình - Hình hộp chữ nhật B gồm mấy hình lập phương nhỏ? 18 hình - Hình nào có thể tích lớn hơn ? Hình A có thể tích lớn hơn hình B Bài số 2 : h.A Thảo luận nhóm 2 h.B - Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ? - Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ? - So sánh thể tích của hình A và hình B ? 45 hình 26 hình Hình A có thể tích lớn hơn hình B Bài số 3 : Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau? Cách 1: Chiều dài 6cm, chiều rộng 1cm, chiều cao 1cm. Cách 2: Chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm, chiều cao 1cm. Cách 3: Chiều dài 3cm, chiều rộng 3cm, chiều cao 1cm. Cách 4: Chiều dài 3cm, chiều rộng 1cm, chiều cao 2cm. Cách 5: Chiều dài 2cm, chiều rộng 1cm, chiều cao 3cm. Có 5 cách Chào tạm biệt !
- Xem thêm -