Tài liệu Bài giảng bài thấu kính hội tụ vật lý 9

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Vẽ tia khúc xạ, xác định góc tới, góc khúc xạ trong hai trường hợp: a) Ánh sáng đi từ không khí sang thủy tinh theo đường S1I1 S1 b) Ánh sáng đi từ nước ra không khí theo đường S2I2 Không khí Không khí I2 I1 Nước Thuỷ tinh S2 Vẽ tia khúc xạ, xác định góc tới, góc khúc xạ trong hai trường hợp: a) Ánh sáng đi từ không khí sang thủy tinh theo đường S1I1 S1 b) Ánh sáng đi từ nước ra không khí theo đường S2I2 Không khí i1 Không khí r2 I2 I1 i2 r1 Thuỷ tinh S2 Nước Chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt thấu kính  chùm tia khúc xạ hội tụ tại một điểm. Kí hiệu thấu kính hội tụ Thấu kính hội tụ có phần giữa dầy hơn phần rìa Nêu các cách nhận biết thấu kính hội tụ? Cách 1: Dựa vào hình dạng chùm tia ló (là chùm hội tụ khi chiếu chùm tia tới song song theo phương vuông góc với mặt thấu kính.) Cách 2: Dựa vào hình dạng của thấu kính (phần giữa dầy hơn phần rìa)  o F : Trục chính O: Quang tâm F,F’: tiêu điểm OF=OF’= f: tiêu cự F’ vu«ng gãc 1. Trôc chÝnh lµ mét ®êng th¼ng ………… ……..víi mÆt thÊu kÝnh mµ mét tia tíi trïng víi trôc chÝnh th× tia lã truyền th¼ng kh«ng ®æi híng. trôc chÝnh vµ thÊu kÝnh 2. Quang t©m lµ giao ®iÓm cña …………… ...........…… mµ c¸c tia tíi qua quang t©m th× tia lã truyÒn th¼ng kh«ng ®æi híng. 3. Tiªu ®iÓm lµ ®iÓm thuéc trôc chÝnh mµ tia tíi song song ..….......…… víi trôc chÝnh th× tia lã héi tô t¹i ®iÓm ®ã. hai tiªu ®iÓm. Mçi thÊu kÝnh cã ……… tiªu ®iÓm 4. Tiªu cù lµ kho¶ng c¸ch tõ……………..…….. ®Õn quang t©m vµ c¸ch ®Òu quang t©m: OF = OF’= f  o F : Trục chính O: Quang tâm F,F’: tiêu điểm OF=OF’= f: tiêu cự F’  o F F’ Tia tới đi qua quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng không đổi hướng. Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm. Tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính. Vận dụng Câu 1 : Hãy vẽ các tia ló 1’, 2’, 3’ , 4’, 5’ của các tia tới 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng. 1 5’ 2 3 4 5 F O F’ 4’ 3’ 2’ 1’ Câu 2: S o F F’  S’ Câu 3: Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B để được câu đúng Cột A Cột B Đáp án a. TKHT là thấu kính có 1. Trục chính của thấu kính a- b. Quang tâm (O) của thấu kính là 2. Tia tới song song với trục chính của nó. b- c. Tia ló đi qua tiêu điểm của TKHT khi 3. Vật liệu trong suốt như thuỷ tinh hoặc nhựa. c- d. Tia tới đi qua quang tâm 4. Phần giữa dầy hơn phần rìa. d- e. Đường thẳng vuông 5. Giao điểm của thấu góc với mặt của thấu kính kính và trục chính. và đi qua quang tâm O là f. Thấu kính được làm bằng 6. Tia ló truyền thẳng không đổi hướng. e- f- Kính lão Máy ảnh Kính thiên văn Camera Kính hiển vi
- Xem thêm -