Tài liệu Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (10)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 12 Chƣơng V: TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG BÀI 1 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 1 Đi vào một khu vườn trăm hoa đua nở, chúng ta ngây ngất hoa mắt vì hàng trăm sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng Mắt Trời. Chìa khóa để mở “Bí Mật Màu Sắc” nằm ở đâu? 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 2 HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG NỘI DUNG CHÍNH NGHIỆM VỀ SỰ I) THÍ TÁN SẮC ÁNH SÁNG. II) THÍ NGHIỆM VỀ ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC. III) TỔNG HỢP ÁNH SÁNG TRẮNG IV) SỰ PHỤ THUỘC CHIẾT SUẤT MÔI TRƢỜNG TRONG SUỐT VÀO MÀU SẮC ÁNH SÁNG V) ỨNG DỤNG 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 3 HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG: 1) Thí nghiệm: A - Lăng kính - Màn (B) 1) Định nghĩa. Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng một chùm ánh sáng trắng khi qua lăng kính không những bị khúc xạ lệch về phía đáy lăng kính mà còn tách ra nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp B Đ T 4 HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG: II. THÍ NGHIỆM VỀ ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC: 1) Thí nghiệm. A (E) (1) B (2) lục C 2) Định nghĩa. Aùnh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc bởi lăng kính. Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu nhất định là màu đơn sắc 11/4/2013 10:30 AM lục Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 5 HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG: II. THÍ NGHIỆM VỀ ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC: III. TỔNG HỢP ÁNH SÁNG TRẮNG: 1) Thí nghiệm. 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 6 HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG: II. THÍ NGHIỆM VỀ ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC: III. TỔNG HỢP ÁNH SÁNG TRẮNG: 1) Thí nghiệm. 2) Định nghĩa. Aùnh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 7 HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG: II. THÍ NGHIỆM VỀ ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC: III. TỔNG HỢP ÁNH SÁNG TRẮNG: IV. SỰ PHỤ THUỘC CHIẾT SUẤT MÔI TRƢỜNG TRONG SUỐT VÀO MÀU SẮC ÁNH SÁNG: sini1 = n.sinr1  i1 = n.r1 Với góc nhỏ: sini2 = n.sinr2  i2 = n.r2 D = i1 + i2 – A = n(r1 + r2) – A D = (n – 1)A Với hiện tượng tán sắc ánh sáng Dt > Dđ nên nt > nđ 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 8 HIỆN TƢỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG: II. THÍ NGHIỆM VỀ ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC: III. TỔNG HỢP ÁNH SÁNG TRẮNG: IV. SỰ PHỤ THUỘC CHIẾT SUẤT MÔI TRƢỜNG TRONG SUỐT VÀO MÀU SẮC ÁNH SÁNG: V. ỨNG DỤNG: Hiện tượng cầu vồng: Dùng trong máy quang phổ: 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 9 CỦNG CỐ KIẾN THỨC Chọn câu SAI: Aùnh sáng trắng là tập hợp gồm bảy ánh sáng đơn sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Aùnh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. Chiết suất của một môi trƣờng trong suốt sẽ thay đổi khi có các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền qua. Dãy cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng. 11/4/2013 10:30 AM Thầy Phan Văn Hoa - THPT Tân Hiệp 10 1/4/2013 10:30 AM Thaày Phan Vaên Hoa - THP Taân Hieäp 11
- Xem thêm -