Tài liệu Bài giảng bài sự trộn của ánh sáng màu vật lý 9

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Vật Lý Lớp 9 Trường THCS Đồng Giao BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ ? Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng các cách nào ? Trong chùm sáng trắng có mấy màu chính, là những màu nào * Trả lời - Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách cho chùm sáng đi qua một lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của một đĩa CD - Trong chùm sáng trắng có 7 màu chính là: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. - Lµ qu¸ tr×nh chiÕu ®ång thêi c¸c chïm s¸ng mµu ®ã vµo cïng mét chç trªn mµn ¶nh mµu tr¾ng . Mµu cña mµn ¶nh ë chç ®ã sÏ lµ mµu mµ ta thu ®îc khi trén c¸c chïm s¸ng mµu nãi trªn víi nhau. - Ngoµi ra ta cã thÓ chiÕu ®ång thêi c¸c chïm s¸ng mµu vµo m¾t ( c¸c chïm s¸ng nµy ph¶i yÕu ). Khi ®ã trªn mµng líi sÏ cã mµu do c¸c ¸nh s¸ng nµy trén víi nhau t¹o ra. * Cách sử dụng hộp trộn màu - ÁNH SÁNG TỪ NGỌN ĐÈN Ở GIỮA CÓ CÔNG SUẤT LỚN CHIẾU QUA 3 CỬA SỔ => TA ĐƢỢC 3 CHÙM SÁNG - TẠI 3 CỬA SỔ ĐƢỢC CHẮN BỞI 3 TẤM LỌC MÀU KHÁC NHAU => 3 CHÙM SÁNG MÀU CHIẾU THEO 3 PHÍA KHÁC NHAU - ĐIỀU CHỈNH HAI GƢƠNG PHẲNG Ở HAI BÊN ĐỂ HẮT HAI CHÙM SÁNG VỀ PHÍA TRƢỚC ĐỂ 3 CHÙM SÁNG GẶP NHAU - ĐẶT MÀN TẠI VỊ TRÍ ĐÓ TA THU ĐƢỢC ÁNH SÁNG DO 3 CHÙM SÁNG MÀU TRỘN * B1. Mắc hộp trộn vào mạch, đóng mạch điện. *B2. Chắn 2 trong 3 cửa sổ bằng hai tấm lọc màu bất kì ( trong 3 tấm lọc: đỏ, lục, lam ), chắn cửa sổ còn lại bằng tấm chắn sáng. *B3. Đặt màn ảnh vào chỗ hai chùm sáng giao nhau và nhận xét về màu mà ta thu được trên màn ảnh +C1 - Khi trộn 2 trong 3 chùm sáng màu: đỏ, lục, lam với nhau ta đƣợc: + Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục, ta đƣợc ánh sáng màu vàng + Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lam, ta đƣợc ánh sáng màu hồng nhạt + Trộn ánh sánh màu lục với ánh sáng màu lam, ta đƣợc màu xanh nõn chuối - Không có ánh sáng màu đen sau khi trộn - Chắn 3 cửa sổ bằng 3 tấm lọc màu: đỏ, lục, lam - Tìm chỗ mà 3 chùm sáng gặp nhau, nhận xét về màu mà ta thu đƣợc ở chỗ gặp đó +C2 - Tại chỗ 3 chùm sáng gặp nhau ta thu đƣợc ánh sáng màu trắng. +C3 - Do hiện tƣợng lƣu ảnh trên màng lƣới của mắt nên nếu đĩa quay nhanh thì mỗi điểm trên trên màng lƣới nhận đƣợc gần nhƣ đồng thời ba thứ ánh sáng phản xạ từ ba vùng có các màu đỏ, lục, lam trên đĩa chiếu đến và cho ta cảm giác màu trắng. Bài1. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án dưới đây: Khi trộn hai ánh sáng màu khác nhau (đỏ, xanh) thì: A Ta đƣợc ánh sáng màu đen. B Ta đƣợc ánh sáng đỏ nhƣ màu đem trộn C Ta đƣợc ánh sáng xanh nhƣ màu đem trộn D Ta đƣợc màu mới Bài 2. Hãy chọn phương án sai trong các phương án dưới đây: Ta sÏ ®îc ¸nh s¸ng tr¾ng khi trén: A ¸nh s¸ng tõ ®á ®Õn tÝm víi nhau B ba mµu ®á, lôc, lam víi nhau C mµu xanh, tÝm, lam víi nhau D mµu ®á c¸nh sen, vµng, lam víi nhau Bài 3. Hãy chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: 1. Có thể trộn hai hoặc nhiều …………………với nhau để đƣợc màu khác hẳn. 2. Trộn các ánh sáng từ đỏ đến tím ta đƣợc ……………… 3. Trộn hai ánh sáng màu với nhau ta đƣợc ánh sáng ……………… 4. Ba màu đỏ, lục, lam đƣợc gọi là ba màu……….. ánh sáng trắng cơ bản ánh sáng màu màu khác chủ đạo ánh sáng xanh Bạn sai rồi Bạn đúng rồi Kính chúc quý thày cô sức khoẻ và hạnh phúc Chúc các em chăm ngoan học giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập
- Xem thêm -