Tài liệu Bài giảng bài sự tạo ảnh trong máy ảnh vật lý 9 (7)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 9 KIỂM TRA BÀI CŨ B F’ A’ A F o B ’ TIẾT 52 – BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I – Cấu tạo của máy ảnh Vật kính vị trí của phim Buồng tối TIẾT 52 – BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I / CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH – Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu ảnh của vật muốn chụp trên phim – Máy ảnh có các bộ phận quan trọng là vật kính, buồng tối và phim. Vật kính là một TKHT II / ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời câu hỏi C1 ảnh của vật trên tấm kính mờ ( đóng vai trò của phim ) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngƣợc chiều với vật ? To hay nhỏ hơn vật ? C2 Hiện tƣợng nào em quan sát đƣợc chứng tỏ vật kính của máy ảnh là TKHT? TIẾT 52 – BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I / CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH – Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu ảnh của vật muốn chụp trên phim – Máy ảnh có các bộ phận quan trọng là vật kính, buồng tối và phim. Vật kính là một TKHT II / ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trƣớc máy ảnh B A Phim Vật kính o TIẾT 52 – BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I / CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH – Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu ảnh của vật muốn chụp trên phim – Máy ảnh có các bộ phận quan trọng là vật kính, buồng tối và phim. Vật kính là một TKHT II / ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trƣớc máy ảnh Phim Vật kính B A A’B’ là ảnh của vật AB trên phim F o I F’ A’ B ’ TIẾT 52 – BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I / CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH – Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu ảnh của vật muốn chụp trên phim – Máy ảnh có các bộ phận quan trọng là vật kính, buồng tối và phim. Vật kính là một TKHT II / ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trƣớc máy ảnh o TIẾT 52 – BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I / CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH – Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu ảnh của vật muốn chụp trên phim – Máy ảnh có các bộ phận quan trọng là vật kính, buồng tối và phim. Vật kính là một TKHT II / ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trƣớc máy ảnh 3. Kết luận : ẢNH TRÊN PHIM LÀ ẢNH THẬT, NGƢỢC CHIỀU VÀ NHỎ HƠN VẬT . TIẾT 52 – BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I / CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH – Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu ảnh của vật muốn chụp trên phim – Máy ảnh có các bộ phận quan trọng là vật kính, buồng tối và phim. Vật kính là một TKHT II / ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM 1. Trả lời câu hỏi 2. Vẽ ảnh của một vật đặt trƣớc máy ảnh 3. Kết luận : ẢNH TRÊN PHIM LÀ ẢNH THẬT, NGƢỢC CHIỀU III / VẬN DỤNGVÀ NHỎ HƠN VẬT . C6 Một ngƣời cao 1,6m đƣợc chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 6cm. Hỏi ngƣời ấy trên phim cao bao nhiêu cm ? TIẾT 52 – BÀI 47 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I / CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH – Máy ảnh là dụng cụ dùng để thu ảnh của vật muốn chụp trên phim – Máy ảnh có các bộ phận quan trọng là vật kính, buồng tối và phim. Vật kính là một TKHT II / ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM ẢNH TRÊN PHIM LÀ ẢNH THẬT, NGƢỢC CHIỀU VÀ NHỎ HƠN VẬT . Phim Vật kính B A F o I CÁCH DỰNG ẢNH F’ A’ B ’
- Xem thêm -