Tài liệu Bài giảng bài sự tạo ảnh trong máy ảnh vật lý 9 (12)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO MANG THÍT TRƢỜNG THCS THỊ TRẤN CÁI NHUM TRƢƠNG THẾ THANH KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ 1. Trình bày đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ? 2. Trình bày đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ? 3. Trình bày cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính? 1. - Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngƣợc chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có vị trí cách thấu một khoảng bằng tiêu cự - Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo lớn hơn vật và cùng chiều với vật KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ 1. Trình bày đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ? 2. Trình bày đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ? 3. Trình bày cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính? 2. - Vật sáng đặt ở mọi vị trí trƣớc thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. - Vật đặt rất xa thấu kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ 1. Trình bày đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ? 2. Trình bày đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ? 3. Trình bày cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính? 3. Muốn dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính (AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính), chỉ cần dựng ảnh B’ của B bằng cách vẽ đƣờng truyền của hai tia sáng đặc biệt, sau đó từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta đƣợc ảnh A’ của A NGHE NHẠC ĐOÁN VẬT Tấm ảnh Kết quả Phần thƣởng Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM III. VẬN DỤNG Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY Những chiếc máy ảnh xƣa ẢNH Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁYNhững ẢNHchiếc máy ảnh kỹ thuật I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH số hiện đại Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim - Vật kính là một thấu kính hội tụ Đọc thông tin sách giáo khoa Máy ảnh là gì? Máy ảnh gồm những bộ phận quan trọng nào? Ngoài vật kính và buồng tối trong máy ảnh cần có gì? Mỗi máy ảnh cần có những bộ phận nào? Trong máy ảnh vật kính là gì? Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH Quan sát máy ảnh Đối chiếu với hình vẽ bổ dọc Chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và vị trí của phim Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim - Vật kính là một thấu kính hội tụ Dùng mô hình máy ảnh, quan sát ảnh của ngọn nến, trả lời các câu hỏi sau: C1: Ảnh của ngọn nến trên tấm kính mờ (đóng vai trò của phim) là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngƣợc chiều với vật? To hay nhỏ hơn vật? II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM Ảnh trên phim là ảnh thật, C2: Hiện tƣợng nào em quan ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật sát đƣợc chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ? Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim - Vật kính là một thấu kính hội tụ Hiện tƣợng thu đƣợc ảnh thật (ảnh trên phim của vật) chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM Ảnh trên phim là ảnh thật, C2: Hiện tƣợng nào em quan ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật sát đƣợc chứng tỏ vật kính của máy ảnh là thấu kính hội tụ? Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH Cách vẽ ảnh C3: Vẽ ảnh của một vật có dạng một đoạn thẳng đặt vuông - Từ B vẽ tia sáng qua quang tâm cắt PQ tại B’. B’ là ảnh góc với trục chính của vật kính (hình vẽ bên dƣới). Trong đó của B trên phim AB là vật, O là quang tâm của vật kính, PQ là vị trí đặt phim, - Từ B’ hạ vuông góc xuống trục chính ta đƣợc A’. A’ là ảnh khoảng cách từ vật đến vật kính là 2m, từ phim đến vật kính của A là 5cm. Hình vẽ không cần đúng tỉ lệ - A’B’ là ảnh của AB trên phim trong máy ảnh. B P A F A’ B’ O Q H D Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH C4. Dựa vào hình vẽ hãy tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh với chiều cao của vật. Sau đó, hãy chứng minh những nhận xét của em trong C1 là đúng. Giải AO = 2m = 200cm Vì : D OAB ഗ D OA¢B¢ Ảnh trên phim là ảnh thật, ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật B P A F A’ B’ Nên ta có:   AO  AB 5cm 1    AB AO 200cm 40 1  A' B'  AB 40 O Q Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim - Vật kính là một thấu kính hội tụ II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM Ảnh trên phim là ảnh thật, ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật III. VẬN DỤNG Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH C5: Hãy tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính buồng tối và chỗ đặt phim Vật kính Chỗ đặt phim Buồng tối Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH C6: Một ngƣời cao 1,6m đƣợc chụp ảnh và đứng cách vật kính của máy ảnh là 3m. Phim cách vật kính 6cm. Hỏi ảnh ngƣời ấy trên phim cao bao nhiêu xentimet? Giải Giải P B AB = 1,6m = 160cm h = 1,6m = 160cm 1,6 m AO 3m= =300cm 300cm d = =3m A Vì : D OAB ഗ D OA¢B¢ d’ = 6cm 3m AB AO  nên ta có: h’ =? AB AO Ảnh đó trên Ảnh của A’B’ngƣời của ngƣời đóphim trên phim h d A' O h.d' 6160.6 = = AB. Þ h' = = 160.= = 3,2cm A' B' = 3,2cm h' d' AO d 300300 A’ O 6cm B’ Q HH CT Bài 47: SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH I. CẤU TẠO CỦA MÁY ẢNH - Mỗi máy ảnh đều có vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim - Vật kính là một thấu kính hội tụ II. ẢNH CỦA MỘT VẬT TRÊN PHIM Ảnh trên phim là ảnh thật, ngƣợc chiều và nhỏ hơn vật III. VẬN DỤNG BÀI TẬP Vì sao phim của máy ảnh phải lắp trong buồng tối? A. Vì phim của máy ảnh dễ bị hỏng. B. Vì phim của máy ảnh là bằng nhựa. C. Vì phim của máy ảnh sẽ bị hỏng khi gặp ánh sáng chiếu vào nó. D. Vì phim của máy ảnh phải nằm sau vật kính Bạnmừng đã chọn Chúc bạnsai đã chọn đúng BÀI TẬP Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh bình thƣờng là: A. ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. B. ảnh thật, ngƣợc chiều với vật và nhỏ hơn vật. C. ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật. D. ảnh ảo, ngƣợc chiều với vật và nhỏ hơn vật. Bạnmừng đã chọn Chúc bạnsai đã chọn đúng
- Xem thêm -