Tài liệu Bài giảng bài sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt vật lý 8 (5)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trƣờng THCS Thị Trấn Chợ Mới Bài 27: Giáo viên: Phan Trọng Nghĩa KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1 Câu 2 NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống Hòn bi truyền. cơ . . . năng . . . . .cho miếng gỗ NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống Miếng nhôm truyền . .nhiệt . . . . .năng . . . . .cho cốc nƣớc NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống Viên đạn truyền. .cơ . . .năng . . . . . .và. . nhiệt . . . . .năng ..... cho nƣớc biển NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT Hãy mô tả sự chuyển hoá năng lƣợng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG Khi con lắc chuyển động từ A đến B . .thế . .(5) .năng . . . . đã chuyển hoá dần thành. . . .động . . (6) . . .năng . .;Khi con lắc chuyển động từ B đến C.động . . . (7) . .năng . . . . đã chuyển hoá dần thành. thế . . . (8) .năng ...... NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT Hãy mô tả sự chuyển hoá năng lƣợng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG . Cơ . . . (9) .năng . . . . . của tay đã chuyển hoá thành. nhiệt . . .(10) . . năng ..... của miếng kim loại NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT Hãy mô tả sự chuyển hoá năng lƣợng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG - Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác .Nhiệt . . .(11) . .năng . . . . .của không khí và hơi nƣớc đã chuyển hoá thành. . cơ . (12) . .năng . . . . . .của nút. NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG: - Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác III. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT: ( Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng – SGK ) Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bằng những quan sát và thí nghiệm chính xác, ngƣời ta đã chứng tỏ đƣợc là trong các hiện tƣợng cơ và nhiệt: “NĂNG LƢỢNG KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MẤT ĐI; NÓ CHỈ TRUYỀN TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC, CHUYỂN HOÁ TỪ DẠNG NÀY SANG DẠNG KHÁC” Đây chính là nội dung của ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƢỢNG, một trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG: - Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác III. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT: ( Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng – SGK ) Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT VẬN DỤNG C5 Tại sao trong hiện tƣợng hòn bi va vào thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động đƣợc một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng đã biến đi đâu? Trả lời Một phần cơ năng của chúng đã chuyển hoá thành nhiệt làm nóng hòn bi, thanh gỗ, máng trƣợt và không khí xung quanh Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT NỘI DUNG I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG: - Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác III. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT: ( Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng – SGK ) C6 Tại sao trong hiện tƣợng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng? Cơ năng của chúng đã chuyển hoá thành dạng năng lƣợng nào? Trả lời Môt phần cơ năng của con lắc đã chuyển hoá thành nhiệt năng làm nóng con lắc và không khí xung quanh  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác  - Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. Có thể em chưa biết Thí nghiệm Jun: Khi các vật nặng M rơi xuống chúng thực hiện công làm quay các lá kim loại trong nước làm cho nước nóng lên. Các phép tính chính xác cho thấy công do các quả nặng thực hiện đúng bằng nhiệt lượng mà nước nhận được, nghĩa là cơ năng của các quả nặng giảm đi bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lên bấy nhiêu. - Học thuộc phần Ghi nhớ - Làm các bài tập từ 27.1 đến 27.6 trang 37 SBT - Xem trƣớc bài 28: ĐỘNG CƠ NHIỆT Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì? Kí hiệu? Đơn vị? Nói năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106 J/kg điều đó có nghĩa gì? Đại lƣợng cho biết nhiệt lƣợng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu. Năng suất toả nhiệt kí hiệu là q, đơn vị J/kg Nói năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106J/kg điều đó có nghĩa là 1kg dầu hoả khi đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lƣợng là 44.106J. Nêu công thức tính nhiệt lƣợng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra, cho biết tên gọi và đơn vị của từng đại lƣợng trong công thức Công thức: Q = q.m Trong đó: Q là nhiệt lƣợng toả ra (J) q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg) m là khối lƣợng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)
- Xem thêm -