Tài liệu Bài giảng bài sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt vật lý 8 (3)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG VẬT LÝ 8 27SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT Trong các hiện tượng cơ và nhiệt luôn luôn xãy ra sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng cũng như giữa cơ năng và nhiệt năng. Trong khi truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, các năng lượng trên tuân theo một trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên mà chúng ta sẽ học trong bài này. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Tiết 32 I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: động năng Hòn bi truyền ……………. cho miếng gỗ. Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Tiết 32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: nhiệt lƣợng Miếng nhôm đã truyền ……………. cho cốc nước. Thả một miếng nhôm đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT tiết32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: động năng và Viên đạn truyền ……………. nhiệt lƣợng cho nước biển. …………….. Viên đạn từ nòng súng bay ra, rơi xuống biến, nguội đi và chìm dần. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Tiết32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang khác. II. SỰ CHUYỂNvật HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Khi bỏ tay giữ con lắc, con lắc chuyển động nhanh dần từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rồi lại nhanh dần từ C đến B, chậm dần từ B đến A . . . Khi con lắc chuyển động từ A đến B thế năng ………………… đã chuyển hóa dần thành động năng khi con lắc chuyển động từ B đến C ……………. động năng ……………………. đã chuyển hóa dần thành thế năng ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Tiết32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Dùng tay cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên. cơ năng ………………… của tay đã chuyển hóa thành nhiệt năng …………………….. của miếng đồng. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT tiết32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Đun nóng ống nhiệt năng ……………… nghiệm. Không của không khí khí và hơi nước và hơi nước đã trong ống chuyển hóa nghiệm nóng năng thành động ………… lên, dãn nở, đẩy của nút. nút bật lên và lạnh đi. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Tiết32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. C3 Hãy tìm thí dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Tiết 32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C4 Hãy tìm thêm thí dụ, ngoài những thí dụ trong bài về sự tuyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Tiết32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C5 Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh Vìsau mộtkhi phần cơ năng chúng đã được chuyển thành năng lại. làm gỗ va chạm chỉ của chuyển động mộthóa đoạn ngắnnhiệt rồi dùng nóng hòncủa bi,chúng thanh đã gỗ,biến máng Cơ năng đi trượt đâu? và không khí xung quanh. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Tiết 32: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C6 Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao Vì một phần cơthời nănggian củangắn con lắc đã chuyển hóatríthành nhiệt Cơ năng làm động trong một rồi dùng lại ở vị cân bằng. năng nóng con khônghóa khíthành xung dạng quanh. của con lắclắc đãvà chuyển năng lượng nào?
- Xem thêm -