Tài liệu Bài giảng bài sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt vật lý 8

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GD & ĐT HUYỆN ĐẠI TỪ Giáo viên thực hiện : Trần Hùng Mạnh Câu 1: Viết công thức tình nhiệt lƣợng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra ? Năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.106J/kg con số này có ý nghĩa gì ? Công thức tình nhiệt lƣợng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra Q = m.q Trong đó Q:Nhiệt lương do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra; m: Khối lượng nhiên liệu; q: năng suất toả nhiệt của nhiên liệu Năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.106J/kg con số này cho biết khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg củ khô ta thu đƣợc một nhiệt lƣợng 10.106J Câu 2: Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lƣợng? Năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi mà nó chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác từ vật này sang vật khác Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: động năng Hòn bi truyền ……………. cho miếng gỗ. Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động. Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: nhiệt lƣợng Miếng nhôm đã truyền ……………. cho cốc nước. Thả một miếng nhôm đã đƣợc nung nóng vào một cốc nƣớc lạnh. Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC: C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: động năng và Viên đạn truyền ……………. nhiệt lƣợng cho nước biển. …………….. Viên đạn từ nòng súng bay ra, rơi xuống biến, nguội đi và chìm dần. Bài 27 I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lƣợng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Khi bỏ tay giữ con lắc, con lắc chuyển động nhanh dần từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rồi lại nhanh dần từ C đến B, chậm dần từ B đến A . . . Khi con lắc chuyển động từ A đến B thế năng ………………… đã chuyển hóa dần thành động năng khi con lắc chuyển động từ B đến ……………. động năng C ……………………. đã chuyển hóa dần thành thế năng ………………… Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lƣợng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Dùng tay cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên. Cơ năng ………………… của tay đã chuyển hóa thành nhiệt năng …………………….. của miếng đồng. Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lƣợng trong các hiện tƣợng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Đun nóng ống nghiệm. Không khí và hơi nƣớc trong ống nghiệm nóng lên, dãn nở, đẩy nút bật lên và lạnh đi. Nhiệt năng ………………… của không khí và hơi nƣớc đã động năng chuyển hóa thành …………………….. của nút. Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. C3 Hãy tìm thí dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tƣợng cơ và nhiệt đã học. Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C4 Hãy tìm thêm thí dụ, ngoài những thí dụ trong bài về sự tuyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng cũng nhƣ giữa nhiệt năng và cơ năng. Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C5 Tại sao trong hiện tƣợng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và Vì mộtgỗphần cơ năng của chỉ chúng đã chuyển hóa thành nhiệtngắn năng thanh sau khi va chạm chuyển động đƣợc một đoạn làmdùng nónglại. hòn thanh mángđãtrƣợt rồi Cơbi,năng củagỗ, chúng biếnvà đi không đâu? khí xung quanh. Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C6 Tại sao trong hiện tƣợng về dao động của con lắc, con lắc chỉ Vì một cơmột năng củagian conngắn lắc đãrồichuyển hóaở thành nhiệtbằng. năng dao độngphần trong thời dùng lại vị trí cân làmnăng nóngcủa concon lắclắc và đã không khí hóa xungthành quanh. Cơ chuyển dạng năng lƣợng nào?
- Xem thêm -