Tài liệu Bài giảng bài sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt vật lý 8 (2)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT TiÕt 31 SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Khi bỏ tay giữ con lắc, con lắc chuyển động nhanh dần từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rồi lại nhanh dần từ C đến B, chậm dần từ B đến A . . . Khi con lắc chuyển động từ A đến B thế năng ………………… đã chuyển hóa dần thành động năng khi con lắc chuyển động từ B đến C ……………. động năng ……………………. đã chuyển hóa dần thành thế năng ………………… SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Dùng tay cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên. cơ năng ..………………… của tay đã chuyển hóa thành nhiệt năng …………………….. của miếng đồng. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG : C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau: Đun nóng ống nghiệm. Không khí và hơi nước trong ống nghiệm nóng lên, dãn nở, đẩy nút bật lên và lạnh đi. nhiệt năng ………………… của không khí và hơi nước đã động năng chuyển hóa thành …………………….. của nút. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT Bài 27: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. C3 Hãy tìm thí dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT TiÕt 31 I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C4 Hãy tìm thêm thí dụ, ngoài những thí dụ trong bài về sự tuyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT TiÕt 31 I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C5 Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh Vìsau mộtkhi phần cơ năng chúng đã được chuyển thành năng lại. làm gỗ va chạm chỉ của chuyển động mộthóa đoạn ngắnnhiệt rồi dùng nóng hòncủa bi,chúng thanh đã gỗ,biến máng Cơ năng đi trượt đâu? và không khí xung quanh. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT TiÕt 31: I. HIỆN TƢỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác. II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƢỢNG CƠ VÀ NHIỆT  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. IV. VẬN DỤNG C6 Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao Vì một phần cơthời nănggian củangắn con lắc đã chuyển hóatríthành nhiệt Cơ năng làm động trong một rồi dùng lại ở vị cân bằng. năng nóng con khônghóa khíthành xung dạng quanh. của con lắclắc đãvà chuyển năng lượng nào?
- Xem thêm -