Tài liệu Bài giảng bài sơ lược tia laze vật lý 12 (11)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ LỚP 12 BÀI 34: SƠ LƢỢC VỀ LAZE Nhắc lại bài cũ Trình bày nội dung của tiên đề về sự hấp thụ và bức xạ năng lƣợng của nguyên tử? • Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lƣợng (En) sang trạng thái dừng có năng lƣợng thấp hơn(Em), thì nó phát ra một phôtôn có năng lƣợng đúng bằng hiệu En-Em:   hf nm  En  Em • Nếu nguyên tử đang ở trong trạng dừng có năng lƣợng Em mà hấp thụ đƣợc một phôtôn có năng lƣợng đúng bằng En-Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lƣợng cao hơn En. SƠ LƢỢC VỀ LAZE I.Cấu tạo và hoạt động của Laze: 1.Laze là gì? LIGHT AMPLIFIER BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION: Máy khếch đại ánh sáng Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm sáng cƣờng độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tƣợng phát xạ cảm ứng. SƠ LƢỢC VỀ LAZE I.Cấu tạo và hoạt động của Laze: 1.Laze là gì? Đặc điểm: Tính đơn sắc cao Tính định hƣớng cao Tính kết hợp cao Cƣờng độ lớn SƠ LƢỢC VỀ LAZE • 2.Sự phát xạ cảm ứng: a. Nguyên tắc hoạt động quan trọng nhất của Laze: sự phát xạ cảm ứng. BÀI HỌC KẾT THÚC
- Xem thêm -