Tài liệu Bài giảng bài phương trình trạng thái của khí lí tưởng vật lý 10 (7)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - VẬT LÝ 10 KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1 : Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu nội dung định luật Sác-lơ. Câu hỏi 2 : Định nghĩa đường đẳng tích. Đặc điểm của đường đẳng tích trong hệ tọa độ ( p; T ). PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG: - Khí thực chỉ tuân theo gần đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và định luật Sác-lơ. - Khí lí tưởng tuân theo đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt và định luật Sác-lơ. - Khi không đòi hỏi độ chính xác cao ta có thể áp dụng các định luật về khí lí tưởng cho khí thực. II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG: - Xét một lượng khí xác định thực hiện quá trình biến đổi trạng thái theo sơ đồ dưới đây: (2) (1) p1, V1, T1 p2, V2, T2 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG: II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG: (2) (1) p1, V1, T1 p2, V2, T2 p1, V2, T1 ( 1’ ) PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG: II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG: p1V1 p 2 V2  T1 T2 pV  Hằng số T Phương trình trên được gọi là phương trình trạng thái khí lí tưởng hay phương trình Cla-pê-rôn Tiết 50 – 51 : PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG: II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG: Benoît Paul Émile Clapeyron ( 26/02/1799 – 28/01/1864 ) Tiết 50 – 51 : PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG I. KHÍ THỰC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG: II. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG: Đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái ( p1,V1,T1 ) sang trạng thái ( p2,V2,T2 ): p 2 p2 p1 1 1’ p’ T2 T1 O V1 V2 V CỦNG CỐ Câu 1: Hệ thức không phù hợp với phương trình trạng thái khí lí tưởng là: A C pV  T Hằng số p1V1 p2V2  T1 T2 B D pV ~ T pT  V Hằng số CỦNG CỐ Câu 2: Đồ thị bên diễn tả: A. Quá trình 1-2 và quá trình 2-3 là các quá trình đẳng tích. p 2 B. Quá trình 1-2 là quá trình đẳng nhiệt và quá trình 2-3 là quá trình đẳng tích. C. Quá trình 1-2 là quá trình đẳng tích và quá trình 2-3 là quá trình đẳng nhiệt. 1 3 0 D. Quá trình 1-2 và quá trình 2-3 là các quá trình đẳng nhiệt. V CỦNG CỐ BÀI TẬP: Câu 1: Một lượng khí đựng trong một xi-lanh có pit-tông chuyển động được. Lúc đầu khí có thể tích 15 lít, nhiệt độ 27 0C và áp suất 2 atm. Khi pit-tông nén khí đến thể tích 12 lít thì áp suất khí tăng lên tới 4 atm. Nhiệt độ trong pit-tông lúc này là bao nhiêu? A. 480 0C C. 207 0C B. 48 0C D. 27 0C CỦNG CỐ BÀI TẬP: Câu 2: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế 40 cm3 khí hiđrô ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 0C. Hỏi thể tích của lượng khí trên ở áp suất 720 mmHg và nhiệt độ 17 0C là bao nhiêu? A. 40,3 cm3 C. 40 cm3 B. 43 cm3 D. 403 cm3
- Xem thêm -