Tài liệu Bài giảng bài phương trình trạng thái của khí lí tưởng vật lý 10 (6)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG GIÁO VIÊN: NHỮ CAO VINH KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Phát biểu nội dung định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ôt Viết biểu thức Ở NHIỆT ĐỘ KHÔNG ĐỔI, TÍCH CỦA ÁP SUẤT P VÀ THỂ TÍCH V CỦA MỘT LƯỢNG KHÍ XÁC ĐỊNH LÀ MỘT HẰNG p.V = SỐ. const  p1.V1 = p 2 .V2 2. thể Nêu mốikhông liên hệ giữa suất nhiệt độlượng tuyệt đối một tỉ BIỂU THỨC: Khi tích đổi, áp áp suất củavàmột khối khí của xác định khốinhiệt lƣợng xác định khi thể tích không đổi? lệ thuận với độ khí tuyệt đối. Biểu thức: p1 p2 p = const  = T T1 T2 (1627-1691) (1620-1684) (1746-1823) (1778-1850) PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG NUNG NÓNG 1.Phương trình trạng thái Xét một lượng khí xác định: p Trạng thái 1’ 2’ p21 , V12 T21 p2’ p2 p1 Trạng thái 1 Phương án 21 (2) p2 V2 T2 Trạng thái 2 T2 (1) p1’ O p1 V1 T1 (2’) (1’) V1 V2 T1 V Thiết lập phương trình trạng thái p p2’ (2’) p2 (2) p1 p1’ O Nhóm 1: (1) (1’) (2) T2 (1) (1’) T1 V1 V2 V Nhóm 2: (1) (2’) (2) p Nhóm 1: (1) (1’) (2) p2 (2) p1 p1’ (1) (1’) T1 O Quá trình đẳng nhiệt (1)  (1’) Quá trình đẳng tích (1’)  (2) V1 V2 p1V1 ' ' p1V1 = p1V2  p1 = V2 p1' p2 p2T1 ' =  p1 = T1 T2 T2 p1V1 p 2 V2  = T1 T2 V p Nhóm 2: (1) (2’) (2) p2’ (2’) p2 (2) p1 O Quá trình đẳng tích (1)  (2’) Quá trình đẳng nhiệt (2’)  (2) T2 (1) V1 ' 2 V2 p1 p p1T2 ' =  p2 = T1 T2 T1 p2 V2 ' ' p2 V1 = p2 V2  p2 = V1 p1V1 p 2 V2  = T1 T2 V p1V1 p 2 V2  = T1 T2 hay pV = const = C T (1) (2) (2) là phương trình trạng thái khí lí tưởng. Hằng số kí hiệu là C. C phụ thuộc khối lượng khí. 2. Định luật Gay Luy-xác p1V1 p 2 V2 = T1 T2 Nếu p1 = p2 V1 V2 = T1 T2 Hay V C = = const T p Nội dung định luật: Thể tích V của một lượng khí có áp suất không đổi tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí. Đƣờng đẳng áp trong hệ toạ độ (V,T) V V = const T p p’> p O T 3. Bài tập vận dụng Bài tập tự luận Xi lanh của một động cơ đốt trong có 2lít hỗn hợp khí dƣới áp suất 1 atm và nhiệt độ 470 C. Pittông nén xuống làm cho thể tích của hỗn hợp khí còn 200cm3 và áp suất lên tới 15 atm. Tính nhiệt độ của hỗn hợp khí khi đó? Giải Trạng thái 1 p1 = 1at  3 V = 2lit = 2000cm  1 T = 47 + 273 = 320K  1 Trạng thái 2  p 2 = 15at  3  V2 = 200cm T = ?  2 ÁP DỤNG PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ T p1V1 p2 V2 p 2 V2T1 15.200.320 =  T2 =  T2 = = 480K T1 T2 p1V1 1.2000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đối với một lƣợng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp? Nhiệt độ không đổi, thể tích tăng. Nhiệt độ không đổi, thể tích giảm. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 2: Có một lƣợng khí đựng trong bình. Hỏi áp suất của khí sẽ biến đổi thế nào nếu thể tích của bình tăng gấp 3 lần, còn nhiệt độ (T) giảm đi một nửa? áp suất không đổi. áp suất giảm đi sáu lần. áp suất tăng gấp bốn lần. áp suất tăng gấp đôi.  p1 Trạng thái 1  V1 T  1 p2  ? Trạng thái 2   V2  3V1 T  0, 5T 1  2 p1V1 p 2 V2 p1V1T2 =  p2 = T1 T2 T1V2  p2 p1. V1.0,5.T1 p1 = = T1.3V1 6  ĐÁP ÁN: B p1V1 p 2 V2 = T1 T2 Quá trình đẳng nhiệt(T1 = T2) Quá trình đẳng tích (V1 = V2) Quá trình đẳng áp (p1 = p2) p1 p 2 = T1 T2 p1V1 = p2V2 p V1 V2 = T1 T2 V p O O V p O p T O T O O T p V V V O T O T p T O V BÀI TẬP TỰ LUẬN Cho chu trình biến đổi trạng thái trong hệ toạ độ (V,T). Biểu diễn chu trình biến đổi này trong hệ toạ độ (p, V) và (p, T)?áp suất trong quá trình biến đổi từ (1) đến (2) là 1atm. V(l) (2) 3 (1) 2 O 300 (3) T2 T(K) Trò chơi ô chữ 1 2 3 Câu 6431 Câu 7 Sự Dạng Chất Câu biến hình khí 852đổi Trong quá Một chuyển Định tuân học trạng trong luật của theo động áp các hai trình đẳng Tính đƣờng nhiệt dụng đúng tácthái chất dụng giai cho các biểu của tích thì Quá lên định Chất diễn của thƣờng thành trình khí quá luật khí thƣơng số trình đẳng gọi về dùng? bình chất làđẳng áp? … p/T là…? khí gây nhiệt? gọi ra… là… 4 5 6 7 8 Q U A B A N H A P L I T G A Y L H H A N K T T S U U Y G E R R U O Y P S N I U A N X E O V N O T G A B H N G C O L I L A I T R A Ạ N G T H Á         NHIỆM VỤ VỀ NHÀ -Vẽ lại bảng “Phƣơng trình trạng thái và các đẳng quá trình” - Trả lời câu hỏi và làm bài tập trang 233 SGK - Đọc thêm phần: “Em có biết ?” trang 234 SGK CHUẨN BỊ BÀI MỚI - Ôn tập lại về thể tích mol -Thiết lập phƣơng trình CLA-PÊ-RÔN__MEN-ĐÊ-LÊ-ÉP
- Xem thêm -