Tài liệu Bài giảng bài phương trình trạng thái của khí lí tưởng vật lý 10 (4)

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Chào mừng thầy cô đến dự giờ BÀI GIẢNG Môn: Vật lí – Lớp 10c3 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1: Phát biểu định luật Bôi-Lơ _ Ma-ri-ốt, viết biểu thức.Trong heä toïa ñoä(p,V) ñöôøng ñaúng nhieät laø ñöôøng gì ? Câu 2: Phát biểu định luật Sac-Lơ, viết biểu thức. Trong heä toïa ñoä (p,T) ñöôøng ñaúng tích laø ñöôøng gì? PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG I/Khí thực và khí lí tƣởng Khí tồn tại trong thực tế có tuân theo ĐL B-M và ĐL SácLơ không? -Chæ coù khí lí töôûng laø tuaân theo ñuùng caùc ñònh luaät veà chaát khí ñaõ hoïc. -Coøn khí thöïc nhö: oâxi, nitô, cacbonic…chæ tuaân theo gaàn ñuùng caùc ñònh luaät B-M vaø Saùclô PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƢỞNG II/Phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng Để lập phƣơng trình ta chuyển lƣợng khí từ trạng , V1 , T1trạng  p1sang  , V2 , T2  thái (1) thái (2)  p2thông  p '1 ,V2 , T1  qua trạng thái trung gian(1’) P P2 P1 Chuyển từ TT(1) đến TT (2) thực hiện mấy giai đoạn ? (2) (1) P’1 0 (1 ’) V1 V2 V p  p1  p2   '   1  V2    2  V2 1 V1  Nhiệt độ Thể tích T Không đổi T Không đổi T 1 2 1   P (đẳng nhiệt) (đẳng tích) ' 1 Từ TT(1) chuyển sang TT(1’) là quá trình gì? Từ TT(1’) chuyển sang TT(2) là quá trình gì? Vì sao ở trạng thái 1 ’ ta có thể thay p1' ,V1' , T1' bằng ' 1 p ,V2 , T1 ? P2 P1 (2) (1) P’1 0 (1 ’) V1 V2 V Áp dụng Định luật Bôi-Lơ – Ma-ri- ốt cho quá trình đẳng nhiệt (1) -> (1’ ), ta có: p1V1  p V ' 1 2 Áp dụng định luật Sác-Lơ cho quá trình đẳng tích (1’ ) -> (2), ta có: ' 1 p p2 T1 '    p1  p2 T1 T2 T2 Thay ' 1 p vào phương trình trên ta được: p1V1 p2V2  T1 T2 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: (hay phöông trình Cla-peâ-roân) pV T Hay: = Hằng số p1V1 p2V2  T1 T2 Độ lớn của hằng số này phụ thuộc vào khối lƣợng khí Bài tập vận dụng (baøi 7 SGK trang )16 Tóm tắt: V1  40cm 3 Giải: Áp dụng phương trình trạng thái khí lí tưởng t1  27 C 0 p1V1 p2V2  T1 T2 T1  300 K p1  750mmHg p2  760mmHg t2  0 C 0 T2  273K V2  ? Suy ra: V2  V1 p1T2 p2T1 40.750.273  760.300 3 36cm Câu 1: Chọn biểu thức đúng phương trình trạng thái khí lí tưởng: A. VT  p C. pV  T hằng số hằng số p  B. TV hằng số pT  V hằng số D. Câu 3. Mối liên hệ giữa áp suất, thể tích,nhiệt độ của một löôïng khí trong quá trình nào sau đây khoâng được xác định bằng phương trình trạng thái khí lí tưởng: A. Nung nóng một lượng khí trong xilanh có pittông làm khí nóng lên, nở ra, đẩy pittông di chuyển B. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín C. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín D. Dùng tay bóp bẹp quả bóng baøn HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ 1. Học bài Học kỹ phƣơng trình trạng thái khí lí tƣởng. Từ phƣơng trình suy ra các đại lƣợng trong công thức.Trả lời câu hỏi 1,2 SGK. 2. Bài tập về nhà Làm bài tập 5,6,8 SGK trang 166 Hƣớng dẫn bài tập 8 Hƣớng dẫn bài tập 8 Trạng thái 1(ở chân núi-ĐKTC) p1  760mmHg T1  273K m m 1   V1  V1 1 1  1, 29kg / m Trạng thái 2(ở đỉnh núi) Cứ lên 10m => giảm 1mmHg 3140 => 314mmHg p2 = 760-314= 446mmHg T2= 275K m 2  V2 2  ? 3 Chuẩn bị bài mới -Xem tiếp phần bài còn lại tiết sau học -Oân tập chuẩn bị thi học kỳ II TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
- Xem thêm -