Tài liệu Bài giảng bài phương trình trạng thái của khí lí tưởng vật lý 10 (2)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 31 PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG Kiểm tra bài cũ Hỏi: Hệ thức nào phù hợp đ/l Sác lơ, Đ/l Bôilơ- Ma riốt A. p ~ t p1 p 2 C.  T1 T2 p1 V2 B.  p 2 V1 p D.  H» ngs è t Trả lời: Biểu thức Đ/L Sác Lơ là C Đ/L Đ/l Bôilơ- Ma riốt là B. Hỏi: Ta đã có biểu thức nào chứa 3 thông số? Đó là PT trạng thái Tiết này ta xây dựng. BÀI 31 PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƢỞNG Hỏi: khí thực và khí lý tƣởng khác nhau thế nào? ? ĐK nào áp dụng các ĐL khí lý tƣởng cho khí thực? - Khí lý tƣởng tuân theo đúng các ĐL chất khí còn khí thực không tuân theo ( chỉ gần đúng ở áp suất thấp) - ĐK độ chính xác không cao vận dụng các PT chất khí cho khí thực. II. PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƢỞNG - XÉT LƢỢNG KHÍ XÁC ĐỊNH, BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI THEO SƠ ĐỒ DƢỚI ĐÂY HỎI: 1 SANG TRẠNG THÁI TRUNG GIAN( 1/ ) RỒI SANG (2) LÀ CÁC ĐẲNG QUÁ TRÌNH GÌ? (2) (1) P2 , V2, T2 P1 , V1 , T1 (1/) P/1 , V2 , T1 Hỏi: (1) sang( 1/ )là Q trình đẳng nhiệt. (1/) sang (2) Là quá trình tích p 2 p2 1 T2 p1 p/ 1/ T1 0 V Trả lời: 1 sang 1/ là đẳng nhiệt p1 V2 p1V1 /   p  1 / p1 V1 V2 1/ sang 2 là đẳng tích p2 T2  / p1 T1 Biến đổi ta có pV  Hangso T Hay p1V1 p 2 V2  273  t 1 273  t 2 III.Ví dụ áp dụng Bài 7(SGK) T.Thái 1 T.Thái 2 P1= 750mmHg V2 =? V1= 40cm3 P2 =760mmHg t1 = 270c t2 = 00c Bài giải áp dụng PT trạng thái p1V1 p 2 V2 p1V1T2   V2  T1 T2 p 2T1 750.40.273 3 V2   35,92cm 760.(273  27) • Hƣớng dẫn bài về nhà
- Xem thêm -