Tài liệu Bài giảng bài phương trình cân bằng nhiệt vật lý 8 (4)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

` BÀI 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. Khi có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Qtoả ra = Qthu vào BÀI 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. Khi có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Qtoả ra = Qthu vào III.VÍ DỤ VỀ DÙNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Thả một Cho biết quả cầu nhôm có khối lượng 0,15kg được đun nóng tới 1000C vào một m1 = 0,15 kg 0 c2 = 4200J/kg.K cốc nước ở 20 C. Sau một0 thời gian nhiệt c1 = 880J/kg.K t2 = 20 C độ của quả cầu và của nước đều bằng t1 =0 1000C t = 250C 25 C. Tình khối lượng nước, coi như chỉ tcó= quả 250Ccầumvà ? truyền nhiệt cho nhau. 2 =nước Khèi lîng NhiÖt dung riªng NhiÖt ®é ban ®Çu NhiÖt ®é cuèi NhiÖt lîng VËt to¶ nhiÖt (vËt 1) VËt thu nhiÖt (vËt 2) m1 m2 c1 c2 t1 t2 t t Q1 Q2 Q1 = m1 c1 (t1 – Q2 = m2 c2 (t – t2) t) Q1 = Q2 BÀI 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. Bài giải Khi có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau thì: Nhiệt lượng quả cầu nhôm toả ra khi nhiệt độ hạ từ 1000C xuống 250C là: 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn Q1 = m1 c1 (t1 – t) sang vật có nhiệt độ thấp hơn 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Qtoả ra = Qthu vào III. VÍ DỤ VỀ DÙNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Cho biết m1 = 0,15 kg c1 = 880J/kg.K t1 = 1000C t = 250C m2 = ? c2 = 4200J/kg.K t2 = 200C t = 250C = 0,15. 880. (100 – 25) = 9900 J Nhiệt lượng nước thu vào khi tăng nhiệt độ từ 200C lên 250C là: Q2 = m2 c2 (t – t2) lượng quả cầu toả ra bằng nhiệt Nhiệt lượng nước thu vào: Q2 = Q 1 m2 c2 (t – t2) = 9900 J 9900 4200. ( 25 – 20 => m2 = )0,47 kg Đáp số: 0,47 kg => m2 = BÀI 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. Khi có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau thì: Phương pháp giải: B1: Xác định vật toả nhiệt, vật thu 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt. sang vật có nhiệt độ thấp hơn 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại. B2: Viết biểu thức tính nhiệt lượng toả ra của vật toả nhiệt. 3. Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. B3: Viết biểu thức tính nhiệt lượng thu vào của vật thu nhiệt. II. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Qtoả ra = Qthu vào B4: áp dụng phương trình cân bằng nhiệt để suy ra đại lượng cần tìm. Lưu ý: Khi có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau III.VÍ DỤ VỀ DÙNG PHƯƠNG TRÌNH và t là nhiệt độ chung của 2 vật khi xảy ra CÂN BẰNG NHIỆT cân bằng nhiệt thì phương trình cân bằng nhiệt có thể được viết như sau: m1.c1.( t1 – t ) = m2. c2 .( t – t2 ) BÀI 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. Khi có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Qtoả ra = Qthu vào III. VÍ DỤ VỀ DÙNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT IV. VẬN DỤNG C2. Cho biết: M1 = 0,5kg; m2 = 500g = 0,5kg c1 = 380J/kg.K c2 = 4200J/kg.K t1 = 800C t = 200C Tính Q2 = ? t – t2 = ? Bài giải: Nhiệt lượng nước nhận được bằng nhiệt lượng do miếng đồng tỏa ra Q2 = Q1 = m1c1(t1 – t) = 0,5.380.(80 – 20) Q2 = 11400J Nhiệt độ nước nóng thêm: Q2 = m2c2(t – t2) 1140 t – t2 = 0 0,5.4200 = 5,430C Đáp số: Q2 = 11400J t – t2 = 5,430C BÀI 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. Khi có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Qtoả ra = Qthu vào III. VÍ DỤ VỀ DÙNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT IV. VẬN DỤNG C3. Cho biết: m1 = 400g = 0,4kg; m2 = 500g = 0,5 kg t1 = 1000C c2 = 4190J/kg.K t = 200C t2 = 130C c1 = ? Bài giải: Nhiệt lượng miếng kim loại tỏa ra Q1 = m1.c1(t1 – t) = 0,4c1(100 – 20) Nhiệt lượng nướ thu vào: Q2 = m2c2(t – t2) = 0,5.4190.(20 – 13) Nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào Q1 = Q 2 0,4c1(100 – 20) = 0,5.4190.(20 – 13) 0,5.4190.(20 – c1 = 13) = 458J/kg.K 0,4.(100 – 20) Đáp số: BÀI 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT I. NGUYÊN LÍ TRUYỀN NHIỆT. Khi có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau thì: 1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 2 vật bằng nhau thì ngừng lại. 3. Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia thu vào. II. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT Qtoả ra = Qthu vào III. VÍ DỤ VỀ DÙNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT IV. VẬN DỤNG Câu hỏi 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Khi có nhiều vật trao đổi nhiệt với nhau thì: nhiệt độ cao 1. Nhiệt truyền từ những vật có ………………. sang những vật có nhiệt độ hơn thấp …………………… hơn 2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ bằng nhau của các vật ……………thì ngừng lại. bằng 3. Tổng nhiệt lượng do các vật toả ra …… tổng nhiệt lượng do các vật thu vào. Câu hỏi 2: Thả 3 miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào 1 cốc nước nóng. Khi xảy ra cân bằng nhiệt thì: A.Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất B.Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất C.Nhiệt độ của miếng chì cao nhất D.Nhiệt độ của 3 miếng bằng nhau HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: -HỌC THUỘC PHẦN GHI NHỚ -LÀM BÀI TẬP: 25.1 25.7 SBT -ĐỌC VÀ TÌM HIỂU BÀI 26: NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU `
- Xem thêm -