Tài liệu Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12 (5)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ HỘI GIẢNG! KIỂM TRA BÀI CŨ Giải phương trình : x  x 1  0 2 Học sinh trả lời: Nhận xét của giáo viên: §4.PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 1-Căn bậc hai của một số thực âm Bài toán 2 z  5 Tìm số phức z thoả mãn: Tìm căn bậc hai của các số: -4, -25 ? Caên baäc hai cuûa  4 laø  i 4  2i vì (2i)2  4 Caên baäc hai cuûa  25 laø i 25  5i vì (5i)2  25 Toång quaùt, caùc caên baäc hai cuûa soá thöïc a<0 laø i a . §4.PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 1-Căn bậc hai của một số thực âm Toång quaùt, caùc caên baäc hai cuûa soá thöïc a<0 laø  i a . 2-Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực : ax  bx  c  o (a, b, c  R , a  0)   b  4ac b *Khi   0 Phƣơng trình có nghiệm thực x 2a *Khi   0 Phƣơng trình có 2 nghiệm thực phân biệt b   x1,2  2a *Khi   0 Phƣơng trình không có nghiệm thực b  i  Xét trên tập hợp số phức C phƣơng trình có 2 nghiệm phức là: x1,2  2a Ví dụ : Giải phƣơng trình sau trên tập hợp só phức: 2 x  x 1  0 Cho phƣơng trình bậc hai 2 Xét biệt thức: 2 §4.PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 1-Căn bậc hai của một số thực âm 2-Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực : NHẬN XÉT: -Trên tập hợp số phức mọi phƣơng trình bậc hai đều có 2 nghiệm ( không nhất thiết phân biệt) -Tổng quát: Phƣơng trình bậc n : a0 x  a1 x n n 1  ...  an1 x  an  0 Trong đó : (a0 , a1 ,..., an  C, a0  0); n  1 luôn có n nghiệm phức (các nghiệm không nhất thiết phân biệt) §4.PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 1-Căn bậc hai của một số thực âm  Caùc caên baäc hai cuûa soá thöïc a<0 laø  i a 2-Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực :  Khi   0, phöông trình ax 2 +bx+c = 0, (a  0) coù hai nghieäm phöùc ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc: x1, 2  b  i  2a 1/ Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -8; -144; 2/ Giải phương trình sau trên tập số phức: 1)  3x 2  2 x  1  0 2) x 4  4 x 2  3  0 §4.PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC HƢỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 1. Làm các bài tập 1,2,3,4,5 trang 140 2. Ôn lại bài cũ 3. Chuẩn bị bài ôn tập chương
- Xem thêm -