Tài liệu Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG TRƯỜNG THPT LÊ THỊ PHA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC Kiểm tra kiến thức cũ: 1-Em hãy trình bày tóm tắt cách giải phƣơng trình bậc hai đã học ? Trả lời của học sinh: Nhận xét của giáo viên: 2-Em hãy trình bày tóm tắt khái niệm căn bậc n của số thực a ? Trả lời của học sinh: Nhận xét của giáo viên: 2 PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 1-Căn bậc hai của một số thực âm Thế nào là căn bậc hai của một số thực dƣơng a ? Số thực dƣơng a có hai giá trị căn bậc hai Cho ví dụ ? 1  1; 4  2     vì 1  1; 2  4 Tƣơng tự căn bậc hai của số thực dƣơng ,Từ đẳng thức i2 = - 1 ta 2 nói i và –i là căn bậc hai của -1 vì : 2 2  i  2  i  1 2 2 2  i 2; 4  2i vì i 2  2;  2i   4 i a Tổng quát:Căn bậc hai của số thực a<0 là:   3 PHƢƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC 2-Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực : Cho phƣơng trình bậc hai ax2  bx  c  o (a, b, c  R), a  0 Xét biệt thức:   b2  4ac b *khi   0 Phƣơng trình có nghiệm thực x *khi   0 Phƣơng trình có 2 nghiệm thực phân biệt 2a b   x1,2  2a *khi   0 Phƣơng trình không có nghiệm thực nhƣng xét trên tập hợp số phức C phƣơng trình có hai nghiệm phức là: x1,2  b  i  2a 4 Ví dụ: giải phƣơng trình sau trên tập hợp số phức: x2  x  1  0   1  4  3 Vậy phƣơng trình có hai nghiệm phức là: 1  i 3 x1,2  2 5 NHẬN XÉT: -Trên tập hợp số phức mọi phƣơng trình bậc hai đều có 2 nghiệm ( không nhất thiết phân biệt) -Tổng quát: Phƣơng trình bậc n : a0 xn  a1 x n1  ...  an1 x  an  0 Trong đó : (a0 , a1 ,..., an  C, a0  0); n  1 luôn có n nghiệm phức( các nghiệm không nhất thiết phân biệt ) 6 Củng cố: Giải phƣơng trình sau trên tập hợp số phức: x2  x  7  0   1  4.7  27 1  i3 3 1 3 3 x1,2     i 2 2 2 7 Dặn dò: Nắm vững cách giải phƣơng trình bậc 2 Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 140-SGK GT 12 Giải bài tập 4(22…27) trang 182-BTGT 12 8
- Xem thêm -