Tài liệu Bài giảng bài phương trình bậc hai với hệ số thực giải tích 12 (2)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG THPT THỦY SƠN CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ TỚI DỰ GIỜ THĂM LỚP Lớp 12 KIỂM TRA BÀI CŨ 1.Giải phương trình : z  3  5i  1  4i 1  2i 2.Cho phương trình bậc hai: ax 2  bx  c  0  a  0  Biết   0 .Hãy viết công thức nghiệm đã được học ? Bài 4: Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực. Bài giảng gồm các phần sau: 1.Căn bậc hai của một số thực âm 2. Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực. 3. Nhận xét 4. Củng cố Bài 4: Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực. 1.Căn bậc hai của một số thực âm Nhắc lại: khái niệm về căn bậc hai của một số thực dương +) Căn bậc hai của số thực a  a  0  là  a Ví dụ: Căn bậc hai của 2 là  2 +) Căn bậc hai của số thực a  a  0  lài a Ví dụ 1 : Tìm các căn bậc hai phức của các số sau : -3 ; -4 ; -5 Vậy có tồn tại căn bậc hai của một số thực âm hay không? Bài 4: Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực. 2. Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực. 2 Cho phương trình bậc hai ax  bx  c  0  với a, b, c  R, a  0  2 Xét   b  4ac b 2a +)Khi   0 phương trình có 1 nghiệm thực là x +)Khi   0 phương trình có 2 nghiệm thực là x1,2  b   2a +)Khi   0 phương trình có 2 nghiệm phức là x1,2  Lưu ý : Các em có thể sử dụng công thức nghiệm thu gọn b  i  2a Bài 4: Phƣơng trình bậc hai với hệ số thực. Ví dụ 2: Giải các phương trình sau trên tập số phức : a) z  4 z  5  0 b) 2 z  3 z  4  0 c)  3z 2  z  1  0 d ) z4  z2  6  0 2 2 Ví dụ 3: Giải phương trình sau trên tập số phức: z 3  5z 2  9 z  5  0 3. Nhận xét : +)Trên tập hợp số phức mọi phương trình bậc hai đều có hai nghiệm (không nhất thiết phân biệt ) +)Trên tập hợp số phức mọi phương trình bậc n  n  N *  an xn  an1 xn1  ...  a1 x  a0  0  a0 , a1 ,..., an  , an  0  đều có n nghiệm phức. (các nghiệm không nhất thiết phân biệt) Câu hỏi về nhà suy nghĩ : Giải phương trình sau trên tập số phức: z 4  4 z 3  7 z 2  16 z  12  0 4. Củng cố : +) Căn bậc hai của 1 số thực âm. +) Công thức nghiệm của phương trình bậc hai hệ số thực. +) Cách giải phương trình trùng phương trên tập số phức. Bài tập về nhà: Giải các phương trình sau trên tập C: a) 5z2-7z+11=0 d) z4+z2-6=0 b) 7z2+3z+2=0 e) z4+7z2+10=0 c) -3z2+2z-1=0 f) z4-3z2+2=0 Làm các bài tập 1,2,3,4,5 trang 140 (SGK) LỚP 12 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
- Xem thêm -