Tài liệu Bài giảng bài phóng xạ vật lý 12

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ Câu 2:Quan sát các hình vẽ sau: Hãy chọn hình vẽ đúng theo định luật khúc xạ ánh sáng? Trường hợp 1: n1 > n2 a) b) Trường hợp 2: n1 < n2 a) b) Tiết 61 - Bài 37: I. Hiện tượng phóng xạ : 1. Định nghĩa : Mô hình nguyên tử có hạt nhân phóng xạ ghi I. Hiện tượng phóng xạ : 1. Định nghĩa :  Hiện tượng một hạt nhân không bền vững ( hạt nhân mẹ ) tự phát phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác ( hạt nhân con ) được gọi là hiện tượng phóng xạ Mô hình nguyên tử có hạt nhân phóng xạ Tiết 61 - Bài 37:  Các loại tia phóng xạ : 3 loại •Tia α •Tia β : Gồm β+ và β•Tia  Tiết 61 - Bài 37: I. Hiện tượng phóng xạ : 1. Định nghĩa : 2. Các dạng phóng xạ: a. Phóng xạ α: A Z X A Z X α Nhận xét về vị trí hạt nhân con so với hạt nhân mẹ trong bảng HTTH? A-4 ? Y Y+ Z-2 ? A-4 Z-2 4 2 He Tiết 61 - Bài 37: I. Hiện tượng phóng xạ : 1. Định nghĩa : 2. Các dạng phóng xạ: a. Phóng xạ α: b. Phóng xạ β: A Z A Z  X X  Y  A Z 1 A ? ? Z+1 A Z Y  0 1 ~ e  0 0 A Z X X   A ? Z-1 ? Y  0 0 Y  A Z 1 e  00v 0 1 Tiết 61 - Bài 37: I. Hiện tượng phóng xạ : 1. Định nghĩa : 2. Các dạng phóng xạ : C. Phóng xạ  : phát ra tia  (00 ) A Z X X   A Z * 0 0 Ion hoá Tờ bìa dày 1mm Đâm xuyên  + β+ α  -   β- B NGUỒN PHÓNG XẠ Ï.   Tờ bìa dày 1mm Tấm nhôm dày vài mm Đâm xuyên  + β+ α  -   β- B NGUỒN PHÓNG XẠ  NGUỒN PHÓNG XẠ  Tờ bìa dày 1mm Tấm nhôm dày vài mm Tấm bêtông dày  + β+ α  -   β- B NGUỒN PHÓNG XẠ NHIỆM VỤ VỀ NHÀ - Học bài và làm bài tập: 5, 6, 7 trang 179 (sgk) -Chuẩn bị bài sau: Ôn lại kiến thức về: + Thấu kính đã học ở THCS. + Khúc xạ ánh sáng và lăng kính.
- Xem thêm -