Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (9)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

* BÀI GIẢNG VẬT LÝ 10 CHƢƠNG V: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I. NỘI NĂNG Nội năng là gì? v I. NỘI NĂNG Nội năng là gì? Các phân tử cấu tạo nên vật Có lực tƣơng tác Chuyển động không ngừng Nội năng của vật phụ thuộc vào Thế năng Động năng của các p.tử của các p.tử phụ thuộc phụ thuộc Nhiệt độ và Thể tích II. HAI CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG NỘI NĂNG: U= f(V,T) Làm thay đổi nội năng Thực hiện CÔNG TRUYỀN NHIỆT Câu hỏi Ngoại lực có thực hiện công không? Nhiệt độ của vật có thay đổi không? Có sự chuyển hóa năng lượng không? Thực hiện Truyền nhiệt công  Thực hiện công   Truyền nhiệt II. HAI CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG 1. Thực hiện công - Ngoại lực thực hiện công. - Nhiệt độ của vật thay đổi. 2. Truyền nhiệt - Ngoại lực không thực hiện công. - Nhiệt độ của vật thay đổi. - Có sự chuyển hóa cơ năng - Không có sự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác mà sang nội năng. nội năng được truyền trực tiếp. Các hình thức truyền nhiệt ? ĐỐI LƢU DẪN NHIỆT BỨC XẠ Nhiệt lượng: Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt. ∆U=Q Công thức tính nhiệt lƣợng của vật thu vào hay tỏa ra khi nhiệt độ thay đổi? Q = mc∆t = mc(t2-t1) m: khối lượng (kg) c: nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K) ∆t: độ biến thiên nhiệt độ (0C hay K) * t2 > t1 : Vật thu năng lượng * t2 < t1 : Vật tỏa năng lượng * HOẠT ĐỘNG: Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tƣơng ứng ở cột bên phải để đƣợc một câu có nội dung đúng. 1. Nội năng là 2. Công thức tính nhiệt lƣợng là 3. Nội năng của một lƣợng khí lí tƣởng 4. Nhiệt lƣợng là 5. Thực hiện công là 6. Truyền nhiệt là a) quá trình trong đó chỉ có sự chuyền nội năng từ vật này sang vật khác. b) Q = mcΔt. c) số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt. d) quá trình cơ năng được chuyển hóa thành nội năng. đ) tổng động năng và thế năng của các nguyên tử , phân tử cấu tạo nên vật. e) chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. g)động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 1 2 3 e 4 5 6 c d a đ b Bài Tập Bài 1: Một bình nhôm có khối lƣợng 0,5kg chứa 0,118kg nƣớc ở nhiệt độ 200C. Ngƣời ta thả vào bình một miếng sắt có khối lƣợng 0,2kg đã đƣợc nung nóng tới 750C. Xác định nhiệt độ của nƣớc khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trƣờng bên ngoài. Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/(kg.K); của nước là 4,18.103 J/(kg.K); của sắt là 0,46.103 J/(kg.K). Bài 2: Một nhiệt lƣợng kế bằng đồng thau có khối lƣợng 128g chứa 210g nƣớc ở nhiệt độ 8,40C. Ngƣời ta thả một miếng kim loại có khối lƣợng 192g đã nung nóng tới 1000C vào nhiệt lƣợng kế. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại, biết nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,50C. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trƣờng bên ngoài. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/(kg.K); của đồng thau là 0,128.103 J/(kg.K). KẾT THÚC BÀI
- Xem thêm -