Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (7)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 90 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MÔN VẬT LÝ 10 KIỂM TRA BÀI CŨ - Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là phân tử, nguyên tử. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. - Các phân tử, nguyên tử tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy phân tử. - Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Nhiệt động lực học nghiên cứu các hiện tượng nhiệt về mặt năng lượng và biến đổi năng lượng NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. I. Nội năng 1. Nội năng là gì? Thế năng Động năng Cơ năng h NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. I. Nội năng 1. Nội năng là gì? Các phân tử chuyển động hỗn động năng Vậykhông các phân tử cấu tạo nên vật có động + độn ngừng. năng, thế năng không? Vì sao? Giữa các phân tử có lực tương tác Vậy trong nhiệt động lực học thì tổng động năng và thế năng là gì? thế năng ║ Nội năng NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. I. Nội năng 1. Nội năng là gì ? Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. Kí hiệu : U Đơn vị : Jun ( J ) Vậy nội năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nhiệt độ Thể tích Vậy nội năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? Câu hỏi C1 sgk/170? Nhiệt độ Thay đổi vận tốc chuyển động hỗn độn của các phân tử thay đổi Động năng của các phân tử thay đổi. Thể tích Thay đổi khoảng cách giữa các phân tử thay đổi thế năng tương tác thay đổi. Câu hỏi C1 sgk/170? Vậy nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật Nội năng U = f (T,V) Câu hỏi C2 sgk/170? Hãy chứng tỏ nội năng của một lượng Khílílítưởng tưởngchỉ có phụ thể bỏ quavào tương tácđộ khí thuộc nhiệt phân tử do đó không có thế năng phân tử nên nội năng chỉ còn động năng phân tử hay U = f (T). NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. I. Nội năng 1. Nội năng là gì? 2. Độ biến thiên nội năng: (∆U) Độ biến thiên nội năng của một vật là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt trong một quá trình. ∆U=U2-U1 NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. I. Nội năng II. Các cách làm thay đổi nội năng 1. Thực hiện công 2. Truyền nhiệt NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. I. Nội năng II. Các cách làm thay đổi nội năng 1. Thực hiện công 2. Truyền nhiệt a. Quá trình truyền nhiệt NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. Thực hiện công Quá trình truyền nhiệt - Ngoại lực thực hiện công lên vật. - Ngoại lực không thực hiện công lên vật. - Có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng sang nội năng. - Không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác. NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. b. Nhiệt lượng Là số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt (Q). ∆U = Q ∆U: độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt . Q: Nhiệt lượng vật nhận được hay tỏa ra ( J ). * Công thức tính nhiệt lượng Q = m.c.t = m.c.( t2 - t1 ) m: khối lượng (kg) c: nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K) ∆t:độ biến thiên nhiệt độ (0C hay K) C4 Làm việc cá nhân Hãy mô tả và nêu tên các hình thức truyền nhiệt trong các hiện tượng vẽ ở hình 32.3. M« t¶ c¸c h×nh thøc truyÒn nhiÖt trong h×nh vÏ Hình 32.3 a) cách truyền nhiệt chủ yếu là dẫn nhiệt là chủ yếu . Hình 32 . 3 b ) Bức xạ nhiệt là chủ yếu . Hình 32 . 3 c ) Đối lưu là chủ yếu . * Ghi nhớ : Trang 172 / SGK. * Ứng dụng của độ biến thiên nội năng của vật : Động cơ đốt trong Động năng, thế năng của các nguyên tử, phân tử có ý nghĩa gì đối với cuộc sống con người ???
- Xem thêm -