Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (5)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ 10 BÀI 32: NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG I. NỘI NĂNG 1. Nội năng là gì Định nghĩa: Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. + Kí hiệu: U + Đơn vị: Jun (J) 2. Độ biến thiên nội năng Là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình. (U) THẢO LUẬN NHÓM •Nhóm 1, 2, 3: Hãy cho biết sự khác nhau giữa: Quá trình thực hiện công và quá trình truyền nhiệt •Nhóm 4, 5, 6: Phân biệt: “Công” và “Nhiệt lượng” II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG THỰC HIỆN CÔNG TRUYỀN NHIỆT * Trong quá trình thực hiện công: + Ngoại lực thực hiện công lên vật. + Có sự chuyển hoá năng lƣợng từ cơ năng sang nội năng. * Trong quá trình truyền nhiệt: + Ngoại lực không thực hiện công lên vật + Không có sự chuyển hoá năng lƣợng từ dạng này sang dạng khác. * Công Là phần năng lƣợng đƣợc truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình thực hiện công * Nhiệt lƣợng Là phần nội năng mà vật nhận đƣợc hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt *Biểu thức tính nhiệt lƣợng Q = mct Trong đó: m: khối lƣợng (kg) c: nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K) t: độ biến thiên nhiệt độ (độ C hoặc K) * Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhệt (gọi tắt là nhiệt): U = Q Tong đó: U: độ biến thiên nội năng Q: nhiệt lƣợng vật thu vào hay toả ra BÀI TẬP1: NỘI NĂNG CỦA VẬT LÀ: A. A TỔNG ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG CỦA VẬT. B. NHIỆT LƢỢNG MÀ VẬT NHẬN ĐƢỢC HAY B MẤT ĐI TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT. C. TỔNG ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG CỦA CÁC C PHÂN TỬ CẤU TẠO NÊN VẬT. D. D TỔNG NHIỆT LƢỢNG VÀ CƠ NĂNG MÀ VẬT NHẬN ĐƢỢC TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT VÀ THỰC HIỆN CÔNG. CHỌN PHƢƠNG ÁN ĐÚNG. BÀI TẬP 2: CÂU NÀO SAU ĐÂY NÓI VỀ NỘI NĂNG LÀ A KHÔNG ĐÚNG? A. NỘI NĂNG CÓ THỂ CHUYỂN HOÁ THÀNH B CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG KHÁC. B. NỘI NĂNG LÀ NHIỆT LƢỢNG VẬT NHẬN C ĐƢỢC TRONG QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT. D C. NỘI NĂNG CỦA MỘT VẬT CÓ THỂ TĂNG LÊN HOẶC GIẢM ĐI. D. NỘI NĂNG CỦA KHÍ LÍ TƢỞNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO THỂ TÍCH. NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC ĐÃ HỌC * Khihỏi một khảlànăng Câu 1: vật Cơcó năng gì? thực hiện công cơ học, ta nói vật đó có cơ năng. Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó. *Câu Động của 1năng vật làlànăng hỏinăng 2: Động gì? lƣợng vật có do nó chuyển động * Thế năng là năng lƣợng mà một hệ vật (1 vật) có Câu hỏi 3: Thế năng là gì? do tƣơng tác giữa các vật của hệ (các phần của vật ấy) và phụ thuộc vào vị trí tƣơng đối của các vật (các phần ấy). * Trong không lựcluật ma sát, có cơ sự năng? biến Câu hỏi hệ 4: kín Phát biểu có định bảothì toàn đổi qua lại giữa động năng và thế năng. Nhƣng cơ năng luôn đƣợc bảo toàn. THẢO LUẬN NHÓM C1:lờiHãy nộiđổi năng của tốc mộtchuyển vậy phụ Trả C1:chứng Khi T tỏ thay thì vận động hỗn thuộc nhiệttử độthay và thể độn của vào các phân đổi.tích Do của đó Uvật: thayU=f(T,V) đổi. Khi V thay đổi thì khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi làm cho thế năng tƣơng tác giữa chúng thay đổi. Do đó U thay đổi. Vậy: U phụ thuộc vào T và V C2: lời Hãy chứng nộitƣơng năngtác củagiữa mộtcác lƣợng Trả C2: Vì bỏtỏqua phânkhí tử lí nên tƣởng chỉtửphụ thuộc độ?năng mà không có các phân khí lí tƣởngvào chỉnhiệt có động thế năng do đó nội năng của khí lí tƣởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ Chúc mừng bạn đúng rồi Sai rồi các bạn ạ
- Xem thêm -