Tài liệu Bài giảng bài nội năng và sự biến thiên nội năng vật lý 10 (10)

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

1 Em hãy nhắc lại những kiến thức đã học về cấu tạo chất? - Các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là phân tử, nguyên tử. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách. - Các phân tử, nguyên tử tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy phân tử. - Các phân tử, nguyên tử chuyển động không ngừng khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh nhiệt độ của vật càng cao 2 Tổng động năng và thế năng của một vật gọi là gì? Tổng động năng và thế năng của vật gọi là cơ năng của vật Vậy chúng ta đặt ra vấn đề? Các nguyên tử, phân tử có động năng, thế năng không? Và tổng động năng và thế năng phân tử được gọi là gì? Đại lượng này có đặc điểm gì? 3 Chương VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC. Tiết 54_Bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng. I. Nội năng: 1/ Nội năng là gì? Xét các phân tử nước ở thể rắn và thể lỏng 4 + Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. + Kí hiệu nội năng bằng chữ U. + Đơn vị đo nội năng là jun ( J ) Đơn vị đo nội năng là gì? Tại sao? 5 C1: Hãy chứng tỏ nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật? U = f(T,V) Động năng của phân tử phụ thuộc vào vận tốc phân tử, vận tốc này phụ thuộc nhiệt độ. Thế năng phân tử phụ thuộc khoảng cách giữa các phân tử, k/cách này phụ thuộc thể tích khối khí. Trả lời : => Nội năng U = f (T,V). 6 C2: Hãy chứng tỏ nội năng của một lượng khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ? U = f(T) Khí lí tưởng có thể bỏ qua tương tác phân tử do đó không có thế năng phân tử nên nội năng chỉ còn động năng phân tử Trả lời: hay U = f (T). 7 ? Hãy phân biệt khái niệm : Nội năng và Nhiệt năng. Nội năng là tổng Động năng và Thế năng phân tử. Còn Nhiệt năng là năng lượng chuyển động nhiệt, tức là tổng động năng các phân tử. 8 2/ Độ biến thiên nội năng của vật: Độ biến thiên nội năng của vật là phần nội năng tăng thêm lên hay giảm bớt đi trong một quá trình  U = U2 – U1  U > 0 → U  và ngược lại ??? Để thay đổi nội năng của vật ta phải tác động vào các yếu tố nào? 9 II. Các cách làm thay đổi nội năng 1. Thực hiện công: + Thí nghiệm: Hình 32.1a. Trong quá trình này đã có sự truyền năng lượng cho vật. Đó là dạng năng Nội năng của lượng nào? vật tăng vì nhiệt độ tăng Ngoại lực đã làm thay đổi trạng thái của vật nên đay là cơ năng. Nội năng có thay đổi không? Vì sao? 10 + Thí nghiệm: Hình 32.1b. - Tiến hành và kết quả: Quá trình thực hiện công có sự chuyển hoá từ một dạng năng lượng thành nội khí thay Nội năng Nội năng khí có năng trong trường hợp này cơ năng đãthể tích đổi vì thay đổi không? chuyển thành nội năng. thay dổi. Thực hiện công Vì sao? bằng Độ cáchbiến nào?thiên nội năng:  U = A Bằng cách thay đổi thể tích 11 2. Truyền nhiệt: a) Quá trình truyền nhiệt: U = f ( T, V ) . + Thí nghiệm: Hình 32.2a. - Tiến hành và kết quả: U thay đổi Ví dụ: T  → U  + Thí nghiệm: Hình 32.2b. - Tiến hành và kết quả: U thay đổi Ví dụ: T  → U  12 b) Nhiệt lượng: Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng . U =Q  U: Độ biến thiên nội năng (J) Q: Nhiệt lượng vật nhận được từ vật khác hay toả ra cho vật khác (J) 13 * Đồng thời công thức tính nhiệt lượng Q = m.c.t = m.c.( t2 - t1 ) m : khối lượng của vật (kg) Q : nhiệt lượng thu vào hay toả ra (J) C : nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K) t : Độ biến thiên nhiệt độ (OC). 14 * Nhiệt dung riêng của chất khí còn phụ thuộc vào quá trình truyền nhiệt là quá trình đẳng tích hay đẳng áp •Q toả = Q thu (áp dụng trong qúa trình trao đổi nhiệt của hệ vật) Nhiệt lượng chỉ xuất hiện trong qúa trình truyền nhiệt. Nó không phải là một dạng năng lượng. 15 * Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hoá từ một dạng năng lượng khác sang nội năng. * Trong Công và quánhiệt trìnhlượng truyền không nhiệtphải không là một có sự dạng chuyển năng lượng hoá năng nó chỉlượng xuất từ hiện dạng trong nàyquá sang trình. Đó là : Hãytừ sovật sánh sự dạng sự thay khác, đổichỉ năng có lượng sự truyền của C nội hệ.3 năng thực hiện công và sự này sang vật khác. Chỉ khác nhau ở chỗ côngtruyền xuất hiện trong nhiệt, giữaquá công trình tương tác của các vật trong thếlượng? giới vĩ mô và nhiệt còn nhiệt lượng xuất hiện trong thế giới vi mô thế giới của các phân tử, nguyên tử. 16 C 4 : Hãy mô tả và nêu tên các hình thức truyền nhiệt trong các hiện tượng vẽ ở hình Hình ảnh ảnhtương tươngtự tự32 32..33ac Hình 3 .3b Hình ảnh tương32. tự 32 Hình3232. 3. 3a c) Dẫn ) Đốinhiệt lưu làlàchủ yếu .. Hình chủ yếu Hình 32 . 3 b ) Bức xạ nhiệt là chủ yếu . 17 •Nội năng là một hàm trạng thái U = f( T, V). •Có hai cách làm thay đổi nội năng đó là thực hiện công và truyền nhiệt. Quá trình thực hiện công làm thay đổi nội năng bằng sự truyền năng lượng giữa các vật trong thế giới vĩ mô. Quá trình truyền nhiệt làm thay đổi năng của vật bằng sự truyền năng lượng trực tiếp giữa các phân tử trong thế giới vi mô. 18 Câu 1: Nội năng của một vật là : A. Tổng động năng và thế năng của vật . B. Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. C. Tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong qúa trình truyền nhiệt và thực hiện công. D. Nhiệt lượng vật nhận được trong qúa trình truyền nhiệt . Chọn đáp án đúng . Chọn : B 19 Câu2: Câu nào sau đây không đúng? A, Nội năng là một dạng năng lwợng B, Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. C, Nội năng là nhiệt lượng. D, Nội năng có thể tăng lên hoặc giảm đi. Đáp án C 20
- Xem thêm -