Tài liệu Bài giảng bài nhiệt năng vật lý 8

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Phoøng Giaùo duïc Ñaøo taïo Quaän 5 TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ KIM ÑOÀNG GIAÙO VIEÂN : HOÀ THÒ KHAÙNH VAÂN I. NHIỆT NĂNG Caùc phaân töû coù ñoäng naêng khoâng? Taïi sao? Traû lôøi chuyeån ñoäng khoâng ngöøng Caùc phaân töû caáu taïo neân vaät ................................................, coù ñoäng naêng do ñoù chuùng ........... I. NHIEÄT NAÊNG Nhiệt năng của một vật là gì? Trả lời: toång ñoäng naêng của các Nhiệt năng của một vật là …………………..... phân tử cấu tạo nên vật. I. NHIEÄT NAÊNG Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động ………………........... và nhiệt năng của caøng nhanh caøng lôùn vật ……………..... I. NHIEÄT NAÊNG Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật Nhiệt độ càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG Các em hãy thảo luận xem làm cách nào để thay đổi nhiệt năng của một vật, ví dụ làm thế nào để tăng nhiệt năng của miếng đồng? Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng 2 cách: 1) Thực hiện công 2) Truyền nhiệt II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG 1) Thực hiện công : Khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng có thể nóng lên, nhiệt năng của nó tăng. C1: Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để chứng tỏ khi thực hiện công lên miếng đồng miếng đồng sẽ nóng lên. II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NHIỆT NĂNG 2) Truyền nhiệt : Mặc dù không thực hiện công nhưng ta cũng có thể làm cho nhiệt năng của miếng đồng tăng.Ví dụ, cho miếng đồng tiếp xúc với những vật có nhiệt độ cao hơn nó, khi đó miếng đồng sẽ nóng lên, nhiệt năng của nó tăng, còn vật có nhiệt độ cao hơn thì lạnh đi, nhiệt năng của nó giảm. Vật có nhiệt độ cao đã truyền cho miếng đồng một phần nhiệt năng của nó. C1: Các em hãy nghĩ ra một thí nghiệm đơn giản để minh họa việc làm tăng nhiệt năng của một vật bằng cách truyền nhiệt. III. NHIỆT LƯỢNG Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng. Nhiệt lượng được ký hiệu bằng chữ Q. Đơn vị của nhiệt lượng là jun (J) IV. VAÄN DUÏNG C3: Nung noùng moät mieáng ñoàng roài thaû vaøo coác nöôùc laïnh. Hoûi nhieät naêng cuûa mieáng ñoàng vaø cuûa nöôùc thay ñoåi nhö theá naøo? Ñaây laø söï thöïc hieän coâng hay truyeàn nhieät? giaûm , cuûa Traû lôøi : Nhieät naêng cuûa mieáng ñoàng ……………… taêng truyeàn nhieät nöôùc ………………… Ñaây laø söï ……………………………… IV. VAÄN DUÏNG C4 : Xoa hai baøn tay vaøo nhau ta thaáy tay noùng leân. Trong hieän töôïng naøy ñaõ coù söï chuyeån hoùa naêng löôïng töø daïng naøo sang daïng naøo? Ñaây laø söï thöïc hieän coâng hay söï truyeàn nhieät? Traû lôøi : Trong hieän töôïng naøy ñaõ coù söï chuyeån hoùa töø cô naêng sang ………………………… nhieät naêng ……………………… thöïc hieän coâng Ñaây laø söï ……………………………………… IV. VAÄN DUÏNG C5: Haõy duøng nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi ñeå giaûi thích hieän töôïng neâu ra ôû ñaàu baøi. Traû lôøi : Trong hieän töôïng naøy, cô naêng ñaõ giaûm daàn. cô naêng ñaõ bieán thaønh ………………………… nhieät naêng Moät phaàn cuûa …………………… cuûa khoâng khí gaàn quaû boùng, cuûa quaû boùng vaø maët saøn. V. GHI NHÔÙ  Nhieät naêng cuûa moät vaät laø toång ñoäng naêng cuûa caùc phaân töû caáu taïo neân vaät.  Nhieät naêng cuûa moät vaät coù theå thay ñoåi baèng hai caùch : Thöïc hieän coâng hoaëc truyeàn nhieät.  Nhieät löôïng laø phaàn nhieät naêng maø vaät nhaän theâm ñöôïc hay maát bôùi ñi trong quaù trình truyeàn nhieät. Ñôn vò cuûa nhieät naêng vaø nhieät löôïng laø jun (J)
- Xem thêm -