Tài liệu Bài giảng bài năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng vật lý 9 (6)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PGD & ĐT CHÂU THÀNH - TRƢỜNG THCS VĨNH LỢI GV: HUỲNH MINH VƢƠNG I. NĂNG LƢỢNG C1: Hãy chỉ ra trƣờng hợp nào dƣới đây vật có năng lƣợng cơ học ( cơ năng ). + Tảng đá nằm trên mặt đất . + Tảng đá đƣợc nâng lên khỏi mặt đất . + Chiếc thuyền chạy trên mặt nƣớc. I. NĂNG LƢỢNG C2: Những trƣờng hợp nào dƣới đây là biểu hiện của nhiệt KẾT LUẬN 1 năng ? nhận + Ta Làm chobiết vậtđƣợc nóngmột lên vật . : ++ Có cơ năng khiâm nó. có khả năng thực hiện công. Truyền đƣợc ++ Có nhiệt năng khi ánh nó có thể .làm nóng các vật khác . Phản chiếu đƣợc sáng + Làm cho vật chuyển động . I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CHÚNG C3: Trên hình 59.1 vẽ các thiết bị trong đó thực hiện sự biến đổi năng lƣợng từ dạng ban đầu sang dạng cuối cùng cần dùng cho con ngƣời. + Hãy chỉ ra dạng năng lƣợng đã đƣợc chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua từng bộ phận (1) và (2) của mỗi thiết bị . + Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lƣợng ở mỗi bộ phận đó. 2 1 A B C3: C Hình 59.1 1 1 GAS 2 12V-6W D 1 ẮC QUY ĐỒNG NAI E 2 2 2 C3: ĐIỆN NĂNG  NHIỆT NĂNG 2 A CƠ NĂNG  ĐIỆN NĂNG C3: ĐIỆN NĂNG  CƠ NĂNG 1 B 2 CƠ NĂNG  CƠ NĂNG (ĐỘNG NĂNG) (ĐỘNG NĂNG) C3: NHIỆT NĂNG  CƠ NĂNG C 2 1 GAS HÓA NĂNG  NHIỆT NĂNG C3: ĐIỆN NĂNG  NHIỆT NĂNG 2 12V-6W ẮC QUY ĐỒNG NAI 1 D HÓA NĂNG  ĐIỆN NĂNG C3: QUANG NĂNG  NHIỆT NĂNG 1 E 2 NHIỆT NĂNG  NHIỆT NĂNG I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CHÚNG C4: Trong các trƣờng hợp ở hình 59.1 ta nhận biết đƣợc điện năng, hóa năng, quang năng khi chúng đã chuyển hóa thành dạng năng lƣợng nào ? Daïng naêng löôïng ban ñaàu Hoùa naêng Daïng naêng löôïng cuoái cuøng maø ta nhaän bieát ñöôïc Cơ năng và Nhiệt năng Quang naêng Nhiệt năng Ñieän naêng Cơ năng I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CHÚNG KẾT LUẬN 2 Con ngƣời có thể nhận biết đƣợc các dạng năng lƣợng nhƣ hóa năng, quang năng, điện năng khi chúng đƣợc biến đổi thành cơ năng hoặc nhiệt năng. Nói chung, mọi quá trình biến đổi trong tự nhiên đều có kèm theo sự biến đổi năng lƣợng từ dạng này sang dạng khác. I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CHÚNG III. VẬN DỤNG C5: Ngâm một dây điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2 lít nƣớc. Cho dòng điện chạy qua dây này trong một thời gian, nhiệt độ nƣớc trong bình tăng từ 200C lên 800C. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nƣớc. Cho nhiệt dung riêng của nƣớc là 4200J/kg.K. I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CHÚNG III. VẬN DỤNG 5:C Cho bieát V= 2 ( l )  m = 2 kg t01 = 200C; t02 = 800C c = 420 J/kg.K Tính: A =?( J ) Baøi giaûi Nhiệt lƣợng mà nƣớc nhận đƣợc là: Q = mc(t02 – t01 ) = 2.4200(80 -20) Q = 504 000 ( J ) Theo định luật bảo toàn năng lƣợng thì phần điện năng mà dòng điện truyền cho nƣớc là: A = Q = 504 000 ( J ) Năng lƣợng hạt nhân rất lớn, khi toàn bộ các hạt nhân của 1kg Urani 235 bị phá vỡ sẽ cho một năng lƣợng tƣơng đƣơng với 2700 tấn than đá bị 6 đốt cháy hoàn toàn. (q = 27.10 J/kg) Tức là : Q = q . m = 27.106.2700.103 12 6 6 Q = 27.10 .2,7.10 = 72,9.10 ( J ) BÀI 59.1 trang 121 SBT Ta nhận biết trực tiếp đƣợc một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào ? A. Làm tăng thể tích vật khác . B. Làm nóng một vật khác . C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động . D. Nổi đƣợc trên mặt nƣớc . BÀI 59.5 trang 121 SBT Nhìn bằng mắt thƣờng ta thấy một vật có cơ năng khi vật đó có biểu hiện gì ? A. Đứng yên . B. Phát sáng . C. Chuyển động. D. Đổi màu . * Học bài và làm BT 59.2 đến 59.4 trang 121 SBT * Xem và soạn trƣớc : ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƢỢNG BÀI 60: + Trong các hiện tƣợng cơ, nhiệt, điện thì năng lƣợng đƣợc chuyển hóa nhƣ thế nào ? + Định luật bảo toàn năng lƣợng đƣợc phát biểu ra sao ?
- Xem thêm -