Tài liệu Bài giảng bài năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng vật lý 9 (4)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên dạy: Lê Trung Hoàn Đơn vị: Trường THCS Sào Báy I. Năng lượng H·y chØ ra trêng hîp nµo díi ®©y vËt cã c¬ n¨ng (n¨ng lîng c¬ häc) T¶ng ®¸ n»m trªn mÆt ®Êt T¶ng ®¸ ®îc n©ng lªn khái mÆt ®Êt ChiÕc thuyÒn ch¹y trªn mÆt níc C1. Đáp án:Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng C2:Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng? + Làm cho vật nóng lên + Truyền được âm + Phản chiếu được ánh sáng + Làm cho vật chuyển động Đáp án: Làm cho vật nóng lên Kết luận 1: Ta nhËn biÕt ®îc mét vËt cã + C¬ n¨ng: Khi vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng + NhiÖt n¨ng: Khi vËt lµm nãng c¸c vËt kh¸c II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng Kết luận 1: Ta nhËn biÕt ®îc mét vËt cã + C¬ n¨ng: Khi vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng + NhiÖt n¨ng: Khi vËt lµm nãng c¸c vËt kh¸c II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng C3:Hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1),(2) của mỗi thiết bị sau: Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó?(Thiết bị A) Cơ năng thành điện năng Thiết bị A: (1)…………………………… Điện năng thành quang năng,nhiệt (2)……………………………. năng BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng Kết luận 1: Ta nhËn biÕt ®îc mét vËt cã + C¬ n¨ng: Khi vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng + NhiÖt n¨ng: Khi vËt lµm nãng c¸c vËt kh¸c II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng C3:Hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1),(2) của mỗi thiết bị sau: Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó? Điện năng thành cơ năng Thiết bị B: (1)…………………………… Động năng thành động năng (2)……………………………. BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng Kết luận 1: Ta nhËn biÕt ®îc mét vËt cã + C¬ n¨ng: Khi vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng + NhiÖt n¨ng: Khi vËt lµm nãng c¸c vËt kh¸c II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng C3:Hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1),(2) của mỗi thiết bị sau: Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó?(Thiết bị C) Hóa năng thành nhiệt năng Thiết bị C: (1)…………………………… Nhiệt năng thành cơ năng (2)……………………………. BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng Kết luận 1: Ta nhËn biÕt ®îc mét vËt cã + C¬ n¨ng: Khi vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng + NhiÖt n¨ng: Khi vËt lµm nãng c¸c vËt kh¸c II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng C3:Hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1),(2) của mỗi thiết bị sau: Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó? (Thiết bị D) Thiết bị D: (1)…………………………… Hóa năng thành điện năng Điện năng thành, quang năng, nhiệt (2)……………………………. năng BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng Kết luận 1: Ta nhËn biÕt ®îc mét vËt cã c¬ n¨ng: Khi vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng vµ vËt cã nhiÖt n¨ng: Khi vËt lµm nãng c¸c vËt kh¸c II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng C3:Hãy chỉ ra năng lượng đã được chuyển hóa từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận (1),(2) của mỗi thiết bị sau: Điền vào chỗ trống tên của dạng năng lượng xuất hiện ở bộ phận đó? (Thiết bị E) Quang năng thành nhiệt năng Thiết bị E: (2)……………………………. 2 1 BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng Kết luận 1: Ta nhËn biÕt ®îc mét vËt cã c¬ n¨ng: Khi vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng vµ vËt cã nhiÖt n¨ng: Khi vËt lµm nãng c¸c vËt kh¸c II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng C4:Trong các trường hợp trên (hình 59.1) ta nhận biết được điện năng ,hóa năng , quang năng khi chúng chuyển hóa thành dạng năng lượng nào? D¹ng n¨ng lîng ban ®Çu D¹ng n¨ng lîng cuèi cïng mµ ta nhËn biÕt ®îc Hãa n¨ng Cơ năng(Thiết bị C),Quang năng,nhiệt năng(Thiết bị D) Quang n¨ng Nhiệt năng (Thiết bị E) §iÖn n¨ng Nhiệt năng (Thiết bị B) BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng Ta nhận biết được một vật có cơ năng: Khi vật có khả năng thực hiện côngva vật cóhiệt năng: Khi vật làm nóng các vật khác II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng Kết luận 2:Ta nhận biết được các dạng năng lượng (hóa năng,điện năng,quang năng..)khi chúng chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng - Mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác III.Vận dụng C5. Ngâm một dây điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2 lít nước. Cho dòng điện chạy qua dây này trong một thời gian, nhiệt độ nước trong bình tăng từ 200c lên 800c. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/Kg.K. III. Vận dụng: Tãm t¾t Cho biÕt: V = 2l suy ra m = 2kg,t1 = 200 C, t2 = 800 C, c = 4200J/Kg.K TÝnh : A = ? Giải: Nhiệt lượng mà nước nhận được làm cho nước nóng lên tính theo công thức: Q = mc(t02 - t01) = 2.4200(80-20) = 504 000J. ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn vµ chuyÓn hãa n¨ng lîng A = Q = 504 000J BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG I.Năng lượng Kết luận 1:Ta nhận biết được một vật có cơ năng: Khi vật có khả năng thực hiện công và vật có nhiệt năng: Khi vật làm nóng các vật khác II.Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng Kết luận 2:Ta nhận biết được các dạng năng lượng (hóa năng,điện năng,quang năng..)khi chúng chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng - Mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác III.Vận dụng Ghi nhớ 1.Ta nhận biết được một vật có cơ năng: Khi vật có khả năng thực hiện công và vật có nhiệt năng: Khi vật làm nóng các vật khác 2:Ta nhận biết được các dạng năng lượng (hóa năng,điện năng,quang năng..)khi chúng chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng - Mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác Củng cố Khi nào nói một vật có năng lượng. LÊy vÝ dô? Làm thế nào để nhận biết hóa năng, điện năng, quang năng? LÊy vÝ dô vÒ sù chuyÓn hãa n¨ng lîng trong ®êi sèng? Làm các bài tập SBT59.1=>59.4
- Xem thêm -