Tài liệu Bài giảng bài năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng vật lý 9 (3)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

CHƢƠNG IV SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG BÀI 59 : NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG BÀI 59:NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG C1: h P P NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG C2: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG C3 A 1 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG C3 B NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG C3 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG C3 D 2 1 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG C3 E 2 1 TIẾT 65 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG Kết luận 2: Con ngƣời có thể nhận biết đƣợc các dạng năng lƣợng nhƣ hoá năng, quang năng, điện năng khi chúng đƣợc biến đổi thành cơ năng hoặc nhiệt năng. Nói chung, một quá trình biến đổi trong tự nhiên đều có kèm theo sự biến đổi năng lƣợng từ dạng này sang dạng khác. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG I. NĂNG LƢỢNG II. CÁC DẠNG NĂNG LƢỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG III. VẬN DỤNG C5: Tóm tắt: V=2lít →m=2 kg t0 1= 200C ; t02 = 800C ; c = 4200 J/kg.K Q=? Nhiệt lƣợng mà nƣớc đã nhận đƣợc làm nƣớc nóng lên tính theo công thức: Q=mc(t02- t01) Thay số: Q= 2.4200(80- 20) =504000(J) GHI NHỚ • Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác (nhiệt năng) • Ta nhận biết được hoá năng, điện năng, quang năng khi chúng chuyển hoá thành cơ năng hay nhiệt năng. • Nói chung, mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Câu hỏi củng cố 1. Ta nhận biết đƣợc một vật có cơ năng khi nào? 2. Ta nhận biết một vật có nhiệt năng khi nào? 3. Có thể nhận biết các dạng năng lƣợng nhƣ thế nào? DẶN DÕ • Học các kết luận • Làm bài tập 59 SBT trang 66 • Soạn bài 60, dự doán câu trả lời từ C1 đến C7 Ô nhiễm môi trường, các khi thải do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra có nhiều khí độc: CO, CO2,NO,NO2….các chất khí này là tác nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Nguồn năng lượng hóa thạch đang dần dần bị cạn kiệt.
- Xem thêm -