Tài liệu Bài giảng bài máy biến thế vật lý 9 (9)

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG THCS HỒ THỊ KỶ BÀI GIẢNG VẬT LÍ 9 Giáo viên : Giang Văn Đẳng Giáo : NguyƠn trường THCS Hồ Thịviên Kỷ Giang Văn Đẳng ThÞ XuyÕn Câu hỏi: Nêu các cách làm giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa? Trong đó cách nào ưu thế hơn? Trả lời: Có hai cách để giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa, đó là giảm điện trở dây dẫn hoặc tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. Cách tăng hiệu điện thế là ưu thế hơn. trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng Khi truyền tải điện năng đi xa, muốn giảm hao phí trên đường dây có hiệu quả kinh tế người ta phải tăng hiệu điện thế ở hai đầu dõy. Nhưng dụng cụ điện trong nhà thường chỉ dùng hiệu điện thế 220 V. Để giải quyết cả hai nhiệm vụ tăng thế và giảm thế, người ta phải dùng máy biến thế. Vậy máy biến thế có cấu tạo và hoạt động thế nào? trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng Bài 37: MÁY BIẾN THẾ I/ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Cấu tạo: trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng I/ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Cấu tạo: -Hai cuén d©y dÉn cã sè vßng kh¸c nhau, ®Æt c¸ch ®iÖn víi nhau. - Mét lâi s¾t (hay thÐp) cã pha silic chung cho c¶ hai cuén d©y. Trong thực tế người ta còn vẽ biến thế giống sơ đồ bên ( ở các bản vẽ kỹ thuật) và có tên gọi là sơ đồ nguyên lý . trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng Hình 37.1 n1 n2 I/ CẤU TẠO VÀ HOẠ ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Cấu tạo: 2. Nguyên tắc hoạt động Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là cuộn sơ cấp) một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn ở hai đầu cuộn dây kia (gọi là cuộn thứ cấp) có sáng lên không? Tại sao? C1 : trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng I/ CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Cấu tạo: 2. Nguyên tắc hoạt động Trả lời ( C1 ): Đèn có sáng. Vì khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì sẽ tạo ra trong cuộn dây đó một dòng điện xoay chiều. Lõi sắt bị nhiễm từ trở thành một nam châm có từ trường biến thiên ; Số đường sức từ của từ trường xuyên qua tiết diện S của cuôn dây thứ cấp biến thiên, do đó trong cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện cảm ứng làm cho đèn sáng. trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng C2 Hiệu điện thế xuất hiện ở hai đầu cuộn thứ cấp là hiệu điện thế xoay chiều. Tại sao? Trả lời: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì trong cuộn dây đó có dòng điện xoay chiều chạy qua. Từ trường trong lõi sắt luân phiên tăng giảm, vì thế số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp luân phiên tăng giảm. Kết quả là trong cuộn thứ cấp xuất hiện một dòng điện xoay Giang chiều. trường THCS Hồ Thị Kỷ Văn Đẳng Dòng điện một chiều, không đổi, tạo ra từ trường không đổi. Do đó số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Kết quả là trong cuộn thứ cấp không có dòng điện cảm ứng. 0 V :6 V =1┴ KHOA VẬT LÍ TRƯỜNG ĐHSP TN VẬT LÍ KĨ THUẬT + _ U1 = 4V K n1 = 180 vòng 0 V :6 V =1┴ KHOA VẬT LÍ TRƯỜNG ĐHSP TN VẬT LÍ KĨ THUẬT Đèn không sáng n2 = 180 vòng Nếu đặt vào hai đầu cuộn thứ cấp một hiệu điện thế một chiều thì đèn có sáng không? giải thích tại sao? trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng CUỘN THỨ CẤP n2 VÒNG  CUỘN SƠ CẤP n1 VÒNG trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng máy biến thế Hoạt động của 3. Kết luận  Khi ®Æt vµo hai ®Çu cuén s¬ cÊp cña m¸y biÕn thÕ mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu th× ë hai ®Çu cuén thø cÊp xuÊt hiÖn mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu. trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng II. TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Quan sát trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng II. TÁC DỤNG LÀM BIẾN ĐỔI HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA MÁY BIẾN THẾ 1. Quan sát - Đọc và ghi lại số vòng n1 của cuộn sơ cấp và n2 của cuộn thứ cấp của máy biến thế vào bảng 1. - Quan sát và ghi kết quả vào bảng 1 hiệu điện thế U1 ở hai đầu cuộn sơ cấp và U2 ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy biến thế Bảng 1 Kết quả Lần thí nghiệm 1 2 3 trường THCS Hồ Thị Kỷ U1 (V) U2 (V) 3 3 9 Giang Văn Đẳng n1 n2 (vòng) (vòng) 1. Quan sát Bảng 1 Kết quả Lần thí nghiệm 1 2 3 U1 (V) U2 (V) 3 3 9 6 n1 n2 (vòng) (vòng) 1,5 200 400 400 200 4,5 400 200 C3 Căn cứ vào các số liệu trên, hãy rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa hiệu điện thế U đặt vào hai đầu các cuộn dây của máy biến thế và số vòng dây của các cuộn tương ứng. trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng 2. Kết luận  HiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu mçi cuén d©y cña m¸y biÕn thÕ tû lÖ víi sè vßng d©y cña mçi cuén: U1  n1 U2 n2 Khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp lớn hơn hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp (U1 > U2) ta có máy hạ thế, còn khi U1 < U2 ta có máy tăng thế. - Muốn tăng hay giảm U ở cuộn thứ cấp người ta làm như thế nào ? * Muốn tăng hay giảm U ở cuộn thứ cấp chỉ việc thay đổi số vòng dây cuốn của cuộn thứ cấp. trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng 2.Trong khi hoạt động của máy biến thế có thể xảy ra sự cố gì làm ô nhiễm môi trường Trong khi hoạt động, máy biến thế có thể xảy ra sự cố cháy làm nổ máy, nên dầu của máy biến thế có thể chảy ra, sinh ra khí độc làm ô nhiễm môi trường trầm trọng và rất khó khắc trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng phục. 3. Em hãy đề xuất một số phương án để có thể khắc phục sự cố có thể gây ra khi sử dụng máy biến thế để bảo vệ môi trường * Các trạm biến thế lớn cần có các thiết bị tự động để phát hiện và khắc phục sự cố; mặt khác cần đảm bảo các quy tắc an toàn khi vận hành các trường Hồ Thịthế Kỷ Giang Văn Đẳng trạmTHCS biến lớn. Các máy biến thế ở gia đình có hiệu điện thế nguồn 220V. Cần kiểm tra cách điện để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Không đứng gần, nghịch, phá… các trạm biến thế vì có thể sẽ gây ra những tai nạn điện. trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng Tiết 41: MÁY BIẾN THẾ III. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện Điện năng được truyền tải từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ bằng đường dây truyền tải. Nhà máy công nghiệp 3. Hạ thế 2. Hạ thế Nhà máy điện Điện sinh hoạt 1. Tăng thế 4. Hạ thế + Nơi nào đặt máy tăng thế ? + Nơi nào đặt hạ thế ? Giangmáy Văn Đẳng trường THCS Hồ Thị Kỷ  IV. VẬN DỤNG C 4 Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Cuộn sơ cấp có 4000 vòng. Tính số vòng của các cuộn thứ cấp tương ứng. Trả lời: + Tính số vòng của cuộn 6 V U 1 n1 U 2 .n1 6.4000   n2    109 (vòng ) U 2 n2 U1 220 + Tính số vòng của cuộn 3V U1 n1 U 2 .n1 3.4000   n2    54 (vòng ) U 2 n2 U1 220 trường THCS Hồ Thị Kỷ Giang Văn Đẳng
- Xem thêm -