Tài liệu Bài giảng bài mẫu nguyên tử bo vật lý 12 (8)

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng Thế nào là sự phát quang, phân biệt sự huỳnh quang và lân quang. Ánh sáng huỳnh quang có đặc điểm gì? Trang chủ Đặt vấn đề Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng Hãy cho biết các loại quang phổ trong các hình ảnh dưới đây ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nền tối Quang phổ hấp thụ Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung I/ Mô hình hành tinh nguyên tử II/ Các tiên đề của Bo C2 Vận dụng Kiến thức cần nhớ Em có biết 1. Tiên đề vạch về trạng thái III/Q.phổ p. xạ vàdừng h. thụ của Hidrô 2. Tiên đề về sự B. xạ và H.thụ năng lượng Trang chủ Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung I/ Mô hình hành tinh nguyên tử Mô hình hành tinh ? C2 Vận dụng Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng I/ Mô hình hành tinh nguyên tử Trang chủ Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng  -Mẫu hành tinh nguyên tử của Rutherford: Các electron (-) chuyển động xung quanh hạt nhân (+).  - Hạn chế : Không giải thích tính bền vững của nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử Hyđrô + Khó khăn 1 : Theo thuyết sóng, electron chuyển động có gia tốc +Khó bán kínhnên quỹphát đạo của electron giảm liên tục mang  xung khăn quanh2:hạt nhân sinhBoom sóng điện từ  sóng năng nguyêntửnăng giảmlượng liên tục  sóng điện  từ phát ra cógiảm tần theo lượng năng lượng nguyên tử giảm bán kính sốthay đổi liên  Nguyên tử chỉtử cóbịquang phổ liên tục ( thực electron rơitục vô nhân  nguyên phá vở tế có cả quang phổ vạch) Trang chủ Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung I/ Mô hình hành tinh nguyên tử Niels Bohr II/ Các tiên đề của Bo C2 Vận dụng Kiến thức cần nhớ Em có biết 1. Tiên đề vạch về trạng thái III/Q.phổ p. xạ vàdừng h. thụ của Hidrô Để khắc phục những khó 2. Tiên đề về sự B. xạ và H.thụ năng lượng khăn của mẫu nguyên tử Rutherford , năm 1913, Bohr vận dụng thuyết lượng tử để xây dựng mẫu nguyên tử Bo (Bohr) bằng cách bổ sung thêm hai tiên đề vào mẫu hành tinh nguyên tử Trang chủ Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng II/ Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử 1. Tiên đề về các trạng thái dừng TIÊN ĐỀ : Nguyên tử chỉ tồn tại trong 1 số trạng thái có năng ĐỂ xác NGUYÊN BỀN VỮNG THÌ lượng định, Mỗi gọi làTỬ các trạng thái dừng. Khi quỹ đạo đó có một ở trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ. ELECTRON CHUYỂN ĐỘNG năng lượng xác định TRÊN và BO ĐƯAcủa RA  HỆĐẠO QUẢ :Trong các trạng thái dừng nguyên tử, êlectron QUỸ CÓ BỨC XẠ SÓNG ĐIỆN nguyên tử không bức xạ TIÊN ĐỀ chỉ chuyển động trên những quỹ đạo có bánVỀ kính hoàn toàn xác định TỪ( LƯỢNG) ? VÌ SAO TRẠNG THÁI gọi là trạngKHÔNG thái dừng gọi làNĂNG quỹ đạo dừng. DỪNG NHƯ - Đối với nguyên tử hiđrô rn =THẾ n2rNÀO ? 0 r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính quỹ đạo Bo , n = 1,2,3,4,5,.....  Trạng thái kích thích,năng n càng lớnnguyên ( electron càngnhất xa nn==12,3...  Trạng thái dừng cơ bản, lượng tử thấp nhân), năngtửlượng nguyên tử càng cao Nguyên tử càng kém bền  Nguyên bền vững nhất vững( thời gian tồn tại ở các trạng này là 10-8 s ) Trang chủ n 1 5 6 … 2 3 4 BKquỹ đạo r0 r n = n2 r 0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 … Mức năng lượng E1 E2 E3 E4 E5 E6 … Tên quỹ đạo K L M N O P … n = 5 (O) E5 n = 4 (N) E4 n = 3 (M) E3 n = 2(L) E2 n = 1 (K) E1 Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung DỰA VÀO TIÊN ĐỀ VỀ TRẠNG THÁI DỪNG, GIẢI THÍCH TÍNH BỀN VỮNG NGUYÊN TỬ ? C2 Vận dụng Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng 2. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử  TIÊN ĐỀ : Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (En) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em) thì phátTHÍCH ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em: ĐỂnóGIẢI ĐƯỢC SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ En CỦA NGUYÊN  =VẠCH hfnm PHÁT = En - XẠ Em VÀ HẤP THỤ TỬ HIDRÔ, BO ĐƯA RA TIÊN ĐỀ VỀ BỨC XẠ VÀ HẤP THỤ NĂNG LƯỢNG hfnm hfnm Em  Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em thấp hơn mà hấp thụ được 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn En. Trang chủ Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung Nếu phôtôn có năng lượng lớn hơn hiệu En – Em thì nguyên tử có hấp thụ được không C2 Vận dụng Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng III. Quang phổ phát xạ và quang phổ hấp thụ của nguyên tử hidro 1. sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ Trang chủ P QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ O N M L  = EP - EL P QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ O N M L  = EO- EL QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ P O N M L  = EN - EL QUANG PHỔ VẠCH NGUYÊN TỬ HIĐRÔ P O N M L  = EM - EL  -Dãy Laiman ( 5 vạch) : nằm ở vùng tử ngoại. -Dãy Banme( 4 vạch) một phần nằm ở vùng tử ngoại, một phần nằm ở vùng ánh sáng nhìn thấy gồm 4 vạch đỏ , lam , chàm , tím. -Dãy Pasen ( 3 vạch): vùng hồng ngoại E P O N M L H H H H K Lyman Balmer Pasen Mẫu nguyên tử Bo Kiểm tra bài Đặt vấn đề Nội dung C2 Vận dụng III. Quang phổ phát xạ và quang phổ hấp thụ của nguyên tử hidro 2. sự tạo thành quang phổ hấp thụ Trang chủ
- Xem thêm -