Tài liệu Bài giảng bài mẫu nguyên tử bo vật lý 12 (11)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THPT CẨM BÌNH MẪU NGUYÊN TỬ BO Tổ Vật lý 12 KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng? 2) Mô tả quang phổ vạch phát xạ của hydrô ? MẪU NGUYÊN TỬ BO VÀ QUANG PHỔ VẠCH CỦA NGUYÊN TỬ HYDRO 1/ Mẫu nguyên tử Bo : a / Tiên đề về trạng thái dừng:  Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng.Khi ở trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ. r0 b/ Tiên đề về sự bức xạ và hấp thu năng lượng của nguyên tử : Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng En sang trạng thái dừng có mức năng lượng Em nhỏ hơn thì nguyên tử phát ra một phôton có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em..  En - Em= hf (h:hằng số Plăng) En  = hf = En-Em Em Khi nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thu được một phôton có năng lựơng hf đúng bằng En – Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng En lớn hơn . En  = hf =En-Em Em En  = hf =En-Em  = hf =En-Em Em Sơ đồ hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử c/Hệ qua ûcủa hai tiên đề trên Trong các trạng thái dừng của nguyên tử , electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quĩ đạo dừng . Quỹ đạo có bán kính nhỏ nhất r0 sẽ có năng lượng thấp nhất gọi là quỹ đạo cơ bản Với r0=5,3 .10-11 m : bán kính Bohr r0 n 1 2 3 4 5 6 Teân quyõ ñaïo K L M N O P Baùn kính rn= ro .n2 r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 Chú ý :  Bán kính dừng nhỏ năng lượng thấp  trạng thái bền vững hơn .  Các electron ở trạng thái có năng lượng lớn có xu hướng chuyển sang trạng thái có mức năng lượng nhỏ hơn ,bền vững hơn . 2/ GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ VẠCH HYDRO a/ Thực nghiệm : Khi quan sát quang phổ vạch phát xạ của Hydro ,người ta thấy chúng gồm những dãy vạch xác định tách rời nhau : Dãy Lyman Vùng tử ngoại Banme Pasen Vùng khả kiến Vùng hồng ngoại Dãy Lyman Banme Pasen Dãy Lyman : Trong vùng tử ngoại : Dãy Banme : Gồm 2 phần , 1 phần 4 vạch : đỏ ,lam ,chàm , tím và phần còn lại nằm vùng tử ngoại Dãy Pasen : trong vùng hồng ngoại 0,656 m 0,486 0,6 0,5 0,434 0,410 0,4m b . Giải thích : • Ở trạng thái cơ bản nguyên tử Hydro có năng lượng thấp nhất , electron chuyển động trên quỹ đạo K. Khi nguyên tử nhận được năng lượng kích thích , êlectron nhảy lên mức năng lượng cao hơn , sau thời gian rất ngắn êlectron lại trở về mức năng lượng thấp hơn phát ra bức xạ tạo thành vạch trong quang phổ . En E Ta có  = hf = E cao – Ethấp Mỗi tần số f ứng với  = hc   xác định nên ánh sáng phát ra cho vạch màu xác định của quang phổ phát xạ P O N M L  Khi electron từ các quỹ đạo bên ngoaiø trở về quỹ đạo K : phát ra bức xạ cho các vạch dãy Lyman K Dãy Lyman (vùng tử ngoại) P  Khi electron từ các quỹ đạo bên ngoài trở về quỹ đạo L : phát ra bức xạ cho các vạch dãy Banme O N M L K Banme P O N M L  Khi electron từ các quỹ đạo bên ngòai trở về quỹ đạo M : phát ra photon cho các vạch dãy Pasen K Dãy Pasen (Vùng hồng ngoại) P O N M L K Lyman Banme Pasen Sơ đồ nhảy mức năng luợng tạo các vạch quang phổ Hydro
- Xem thêm -