Tài liệu Bài giảng bài mẫu nguyên tử bo vật lý 12 (10)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TỔ: VẬT LÝ 12 MẪU NGUYÊN TỬ BO GV: LÊ HỒNG NHẬT KIỂM TRA BÀI CŨ 1) Nội dung của thuyết lượng tử ánh sáng? 2) Mô tả quang phổ vạch phát xạ của hydrô ? Mẫu hành tinh nguyên tử của Rơdơfo Mỗi nguyên tử có : Hạt nhân mang điện tích dương có khối lượng gần bằng khối lượng nguyên tử Các electron quay quanh hạt nhân Tổng điện tích âm của các electron có độ lớn bằng điện tích dương của hạt nhân Mẫu hành tinh nguyên tử của Rơdơfo Không giải thích được: Tính bền vững của nguyên tử Sự tạo thành quang phổ vạch của các nguyên tử MẪU NGUYÊN TỬ BO I/ Mẫu nguyên tử Bo : 1 / Tiên đề về trạng thái dừng:  Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định gọi là trạng thái dừng.Khi ở trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ. r0 *Hệ qua ûcủa tiên đề Trong các trạng thái dừng của nguyên tử , electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân theo những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quĩ đạo dừng . Quỹ đạo có bán kính: 2 R=n r 0.( n lµ sè tù nhiªn) Với r0=5,3 .10-11 m : bán kính Bohr r0 n 1 2 3 4 5 6 Teân quyõ ñaïo K L M N O P Baùn kính rn= ro .n2 r0 4r0 9r0 16r0 25r0 36r0 2/ Tiên đề về sự bức xạ và hấp thu năng lượng của nguyên tử : Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng En sang trạng thái dừng có mức năng lượng Em nhỏ hơn thì nguyên tử phát ra một phôton có năng lượng đúng bằng hiệu En – Em..  En - Em= hf (h:hằng số Plăng) En  = hf = En-Em Em< En Khi nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thu được một phôton có năng lựơng hf đúng bằng En – Em thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng En lớn hơn . En  = hf =En-Em Em < En Sơ đồ hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử En  = hf =En-Em  = hf =En-Em Em Chú ý :  Bán kính dừng nhỏ năng lượng thấp  trạng thái bền vững hơn .  Các electron ở trạng thái có năng lượng lớn có xu hướng chuyển sang trạng thái có mức năng lượng nhỏ hơn, bền vững hơn . II/ GIẢI THÍCH SỰ TẠO THÀNH QUANG PHỔ VẠCH HYDRO 1/ Thực nghiệm : Quang phổ vạch Đốn hơi hiđrụ C F L L1 L2 K Khi quan sát quang phổ vạch phát xạ của Hydro, người ta thấy chúng gồm những dãy vạch xác định tách rời nhau: Dãy Lyman Vùng tử ngoại Banme Pasen Một phần TN, một phần AS nhìn thấy Vùng hồng ngoại Dãy Lyman Banme Pasen Dãy Lyman: Trong vùng tử ngoại : Dãy Banme: Gồm 2 phần: 1 phần 4 vạch đỏ, lam, chàm, tím và phần còn lại nằm vùng tử ngoại. Dãy Pasen: trong vùng hồng ngoại 0,656 m 0,486 0,6 0,5 0,434 0,410 0,4m 2. Gi¶i thÝch: Sơ đồ nhảy mức năng luợng tạo các vạch quang phổ Hydro P O 2. Gi¶i thÝch:  Khi electron từ các quỹ đạo bên ngoaiø trở về quỹ đạo K : phát ra bức xạ cho các vạch dãy Lyman N M L K Dãy Lyman (vùng tử ngoại) 2. Gi¶i thÝch: P O N M  Khi electron từ các quỹ đạo bên ngoài trở về quỹ đạo L : phát ra bức xạ cho các vạch dãy Banme L K Banme P O 2. Gi¶i thÝch: N  Khi electron từ các quỹ đạo bên ngòai trở về quỹ đạo M : phát ra photon cho các vạch dãy Pasen L M K Dãy Pasen (Vùng hồng ngoại) P O N M L K Lyman Banme Pasen
- Xem thêm -