Tài liệu Bài giảng bài màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu vật lý 9 (6)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ * Câu1:Cách làm nào sau là sự trộn các ánh sáng màu ? A – Chiếu một chùm sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng. B – Chiếu một chùm sáng đỏ qua qua một kính lọc màu vàng . C – Chiếu một chùm sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ và sau đó qua kính lọc màu vàng . D – Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng . *Câu 2 : Ta thu được ánh sáng màu gì khi trộn các cặp ánh sáng màu sau ? A) Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục được ánh sáng vàng B) Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lam được ánh sáng hồng MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I – VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Nhận xét: Dưới AS trắng,vật có màu nào thì có AS màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật. C1 Đặt các vật dưới AS trắng. + Nếu thấy các vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì AS nào truyền từ vật vào mắt ta? + Nếu thấy vật màu đen thì sao? Trả lời + Khi nhìn thấy các vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có AS trắng, AS đỏ, AS xanh lục truyền từ các vật vào mắt. + Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có AS nào từ vật truyền vào mắt ta. Ta thấy được vật vì có AS từ các vật bên cạnh truyền vào mắt ta. MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I - VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG II- KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT 1 – Thí nghiệm và quan sát . A C B * Các vật màu ta nghiên cứu là các vật không tự phát sáng . Tuy nhiên, chúng có khả năng tán xạ (hắt lại theo mọi phương) ánh sáng chiếu đến chúng . * Sử dụng “hộp quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu ” để quan sát màu của các vật màu đỏ, màu xanh lục và đen trên nền trắng. Khi chiếu chúng bằng ánh sáng đỏ, rồi ánh sáng xanh lục. Từ đó rút ra nhận xét về khả năng tán xạ ánh sáng màu của chúng. MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I – VẬT MÀU TRẮNG ,VẬT MÀU ĐỎ,VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG II- KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT C2 : Rút ra nhận xét về màu của các vật đỏ , xanh lục , đen và trắng khi chiếu chúng bằng ánh 1 – Thí nghiệm và quan sát . sáng đỏ . 2 – Nhận xét Gợi ý : Khi chiếu ánh sáng đỏ + Dưới ánh sáng đỏ, vật màu trắng có vào vật mầu xanh lục thấy vật có màu đỏ, Vậy, vật màu trắng tán xạ tốt màu gần như đen vậy vật màu ánh sáng màu đỏ. xanh lục tán xạ rất kém ánh sáng + Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đỏ vẫn đỏ . có màu đỏ. Vậy, vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ. + Dưới AS đỏ vật màu đen có màu đen . Vậy, vật màu đen tán xạ kém ánh sáng đỏ. MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I – VẬT MÀU TRẮNG ,VẬT MÀU ĐỎ,VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG II- KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT 1 – Thí nghiệm và quan sát . 2 – Nhận xét C3 : Hãy rút ra các nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng xanh + Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu trắng lục vào các vật màu đỏ , màu có màu xanh lục, Vậy, vật màu trắng tán xanh lục , màu đen và trắng . xạ tốt ánh sáng màu xanh lục. + Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy, vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục. + Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu xanh lục có màu xanh lục. Vậy, vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục. + Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đen có màu đen . Vậy, vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục. MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I – VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG II- KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT III-KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác. Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu IV- VẬN DỤNG C4 Ban ngày, lá cây có mu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có mầu gì ? Tại sao ?. Trả lời: Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có mầu xanh vì chúng tán xạ tốt AS xanh trong chùm sáng trắng của Mặt Trời. Trong đêm tối, ta thấy chúng có mầu đen vì không có AS chiếu đến chúng và chúng chẳng có gì để tán xạ. MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I – VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG II- KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT Trả Lời: C5: Đặt một Đặt tấm một kính tấm kính đỏ trên đỏ một một trên tờ giấy tờ giấy trắngtrắng rồi chiếu rồi chiếu AS trắngtrắng AS vào vào tấm tấm kính.kính Nhìn ta tờ thấy giấy tờ qua tấm giấy mầukính đỏ. ta Vì sẽASthấy đỏ nó trong có III-KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TÁN màu gì? chùm sángTại trắng sao? truyền Nếuqua thay được tờ XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT giấy trắng tấm kính đỏ, bằngrồi tờ giấy chiếuxanh, vào thì tờ Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng giấy ta thấy trắng. có màu tờ gì? giấyTại trắng sao?tán xạ màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu tốt AS đỏ. AS đỏ này lại truyền khác. qua tấm kính đỏ vào mắt ta. Vì thế ta thấy tờ giấy mầu đỏ. Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ Vật màu đen không có khả năng tán giấy xanh, thì ta thấy tờ giấy có mầu đen. Vì tờ giấy xanh tán xạ xạ các ánh sáng màu kém AS đỏ. IV- VẬN DỤNG MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I – VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG II- KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT III-KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác. Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu IV- VẬN DỤNG C6 Tại sao khi đặt một vật mầu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có mầu đỏ, khi đặt một vật mầu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có mầu xanh ... Trả lời: Trong chùm sáng trắng có đủ mọi AS mầu. Khi đặt một vật mầu đỏ dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có mầu đỏ vì nó tán xạ tốt AS đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy đặt một vật mầu xanh dưới ánh sáng trắng ta thấy vật có mầu xanh ... MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I – VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG II- KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT III-KẾT LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác. Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu IV- VẬN DỤNG * Em hãy giải thích tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của người trên sân khấu lúc thì có ánh sáng màu này, lúc thì có ánh sáng màu khác? GHI NHỚ • Khi nhìn thấy vật mầu nào thì có ánh sáng mầu đó đi từ vật đến mắt ta. • Vật mầu trắng có khả năng tán xạ tất cả các ánh sáng mầu. • Vật mầu nào thì tán xạ mạnh ánh sáng mầu đó, nhưng tán xạ kém ánh sáng các mầu khác. • Vật mầu đen không có khả năng tán xạ bất kỳ ánh sáng mầu nào. VỀ NHÀ • HỌC KỸ BÀI . • LÀM BÀI TẬP 55 SBT TRANG 62 • ĐỌC TRƯỚC BÀI 56 “CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG”
- Xem thêm -