Tài liệu Bài giảng bài màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu vật lý 9 (3)

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BAÌ GIẢNG VẬT LÝ 9 BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU Cầu vồng BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Dựa vào kiến thức đó (KT lớp 7) nếu đặt các vật dưới ánh sáng trắng: + Nếu thấy vật màu trắng, vật màu xanh lục, vật màu đỏ thì có ánh sáng màu nào truyền từ vật vào mắt ta ? Nếu thấy vật màu trắng, vật màu xanh lục thì có ánh sáng trắng, ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu xanh lục truyền từ vật vào mắt ta BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng +Nếu thấy vật màu đen thì sao? Nếu thấy vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền vào mắt. Ta thấy được vật vì có ánh sáng từ các vật bên cạnh đến mắt ta BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. Thông tin: Các vật màu ta nghiên cứu là các vật không tự phát sáng. Nhưng chúng có khả năng tán xạ ánh sáng chiếu đến chúng BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. Quan sát ánh sáng tán xạ ở các vật màu Bằng hộp tán xạ (H55.1 SGK), trả lời các câu C2,C3 BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C2:- Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đỏ vẫn có màu đỏ. Vậy, vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C2:- Dưới ánh sáng đỏ, vật màu đen vẫn có màu đen . Vậy, vật màu đen không tán xạ ánh sáng đỏ. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C2:- Dưới ánh sáng đỏ, vật màu trắng có màu đỏ. Vậy, vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 : Rút ra nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đỏ có màu đen. Vậy, vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu xanh lục vẫn có màu xanh lục. Vậy, vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. Thí nghiệm và quan sát. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu đen vẫn có màu đen. Vậy, vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ( trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của các vật II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: C3 :- Dưới ánh sáng xanh lục, vật màu trắng có màu xanh lục. Vậy, vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1.Thí nghiệm và quan sát. 2.Nhận xét: III. Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật.  Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác  Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.  Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I. Vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng II. Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. 1. Thí nghiệm và quan sát. 2. Nhận xét: III. Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật. (GSK – T145) IV. Vận dụng: C4: (SGK – T145) BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU IV. Vận dụng: C5: (SGK/145) Mắt Nhìn vào tờ giấy ta sẽ thấy màu đỏ vì ánh sáng đỏ trong chùm ánh sáng trắng truyền qua được tấm kính đỏ, khi chiếu vào tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. ánh sáng đỏ lại truyền qua tấm kính đỏ theo chiều ngược lại vào mắt. Vì thế ta nhìn thấy tờ giấy màu đỏ. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU IV. Vận dụng: C5: (SGK/145) Mắt Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh ta thấy tờ giấy màu đen. Vì tờ giấy xanh tán xạ kém ánh sáng đỏ BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU IV. Vận dụng: C4: (SGK – T145) C5: (SGK - T145) C6: ( SGK – T 145)  Vì trong chùm ánh sáng trắng có đủ mọi ánh sáng màu. Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng, ta thấy vật có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm ánh sáng trắng.  Tương tự khi đặt vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy vật màu xanh. BÀI 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU Bài 55.1 – SBT: Chọn câu đúng. A.Tờ bìa đỏ để dưới ánh sáng nào cũng có màu đỏ. B.Tờ giấy trắng để dưới ánh sáng đỏ vẫn thấy trắng. C. Mái tóc đen ở chỗ nào cũng là mái tóc đen. D.Chiếc bút màu xanh để ở trong phòng tối vẫn thấy màu xanh.
- Xem thêm -