Tài liệu Bài giảng bài màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu vật lý 9

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI 55 Những con vật, cảnh vật trên hình có thể thay đổi màu sắc khi thay đổi môi trường sống (hoặc thay đổi ánh sáng). Vậy có phải da của nó (hoặc cảnh vật) bị đổi màu không? Hay do một hiện tượng nào khác TIẾT 63 – BÀI 55 I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG ĐẶT CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Vật có màu: Ánh sáng từ vật tới mắt có màu: Trắng Đỏ Xanh lục Không có ánh sáng màu nào tới mắt TIẾT 63 – BÀI 55 I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật. II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT Chiếu ánh sáng màu Qua bảng quan sát đỏ,thực màu vào tế xanh chúng lục ta rút cácravòng được tròn nhận thì xét màu gì? của chúng thay đổi như thế nào? . .. A B C I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG C2: Em nhận xét Bấm nút: Đỏ Bấm nút: Xanh Nhận xét: Bấm nút:Trắng C3: Hãy rút ra cáclục: gì về màu sắc sát màu Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó quan quan sát màu nhận xét khi chiếu quan sát vàmàu ghi của các vật truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật. vòng tròn ánhmàu sáng xanhvật lục vòng tròn lại của đỏ, trắng, xanh II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT vào các vật màu đỏ, (vòng tròn) lục, THÍ NGHIỆM VÀ QUAN SÁT màuđen, xanhdưới lục, màu ánh đỏtrắng. đen sáng và màu Đặt vật dưới ánh sáng màu: ĐỎ Vậtcó màu: AS truyền đến mắt ta: XANH LỤC Vật tán xạ AS đỏ: Tốt Tốt Rất kém Không tán xạ Vậtcó màu: AS truyền đến mắt ta: Dướiánh ánhsáng sáng màu Dưới xanh có Vật tán xạ màu đỏlục vậtvật A màuđỏ AS x lục: Bvẫn có màu màu Cđỏ,vật vẫn cólục màu lục,xanh, vậtmàu có màu Tốt màu trắng có đỏmàu có màu gần đỏ, xanh lụcnhư Tốt màu cóđen, màuvật gần nhưtrắng có màu Rất kém đen vàvậtxanh màu lục, vật có màu đen vẫn Không tán xạ đen có màu đen. có màu đen, . .. TIẾT 63 – BÀI 55 I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Vậy vật màu lục tán xạ tốt khi gặp ánh sáng màu lục . Vậy vật C2: màu đen Emkhông nhận xét tán xạ ánh sáng màu lục gì về màu sắc của Vậy màu trắng tán xạ cácmàu vậtlụcmàu đỏ, tốt ánh sáng Dưới ánh sáng màu xanh lục vật có màu lục vẫn có màu lục,xanh, vật có màu đỏ có màu gầnTÁN nhưXẠ ÁNH SÁNG MÀU II/. KHẢ NĂNG CỦA VẬT trắng đen, CÁC vật màu C3: Hãy lục, rút cácsátnhận xét có 1).màu Thí xanh nghiệm vàra quan vật 2). có Nhận màuxét đen vẫn và kết có màu đen,luận khi chiếu ánh sáng xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng. trắng, xanh lục, Dưới ánh sáng đen, dưới ánh màu đỏ vật màu sáng đỏ đỏ vẫn có màu đỏ, vật màu trắng có màu đỏ, màu xanh lục có màu gần như đen và vật màu đen có màu đen. I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật. II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT 1). Thí nghiệm và quan sát 2). Nhận xét III/.KẾT LUẬN Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác. - Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. - Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu. I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG C6:Vì trongTRẮNG chùm ánh sáng trắng C4: Ban ngày, lá cây ngoài Nhận xét: đủsáng các trắng, ánh sáng màu, đường thường có màu gì? Dướicó ánh vật có màukhi nàođặt một màu đỏđódưới ánhvào sáng trắng thì có ánhvật sáng màu truyền Trong đêm tối ta thấy nó có đóvật có màu màuđen). đỏ vì nó tán xạ ánh sáng mắt tavật (trừ màu gì? Tại sao? màu đỏmàu trong Ta gọi đó là củachùm vật. ánh sáng trắng. II/. KHẢ NĂNG ÁNH MÀUxanh Tương tựTÁN nhưXẠ vậy cácSÁNG vật màu CỦA CÁC VẬT thì có ánh sáng màu xanh. 1). Thí nghiệm và quan sát 2). Nhận xét III/.KẾT LUẬN khixạ đặt - Vật C6: màu Tại nào sao thì tán tốtmôt ánh vật sáng màu màuxạđỏ dưới trắng đó và tán kém ánhánh sángsáng các màu khác. - Vật ta màu trắng xạ tốtđỏ,khi tất cả các thấy nótán có màu đặt ánh sáng mộtmàu. vật màu xanh dưới ánh - Vật sáng màu đen không có khả xạ trắng ta thấy có năng màu tán xanh… các ánh sáng màu. IV/. VẬN DỤNG - Ban ngày lá cây có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng màu xanh của mặt trời. - Trong đêm tối chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến. I/. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG Nhận xét: Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen). Ta gọi đó là màu của vật. II/. KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT C5: Đặt một tấm kính màu đỏ Sdddffhnjkkmmk ..,,mmmnnnnnn (hay một mẩu giấy bóng đỏ) Jhhggffffdfdfd trên một tờ giấy trắng rồi chiếu hgbfgfgfg ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại sao 1). Thí nghiệm và quan sát 2). Nhận xét III/.KẾT LUẬN - Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác. - Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. - Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu. IV/. VẬN DỤNG L L Thấy tờ giấy màu đỏ (vì AS đỏ trong Thấy giấy tối (vìđỏAS đỏxạ AS mặttờ trời đếnmàu tờ giấy tán AS đến đỏgiấy mạnh xanh tán xạ AS xanh yếu) DẶN DÒ VỀ NHÀ - Học bài - Làm bài tập: 55. SBT - Hướng dẫn bài: 55.4 Ta xem mỗi lớp nước biển vừa có khả năng tán xạ AS, vừa đóng vai trò là tấm lọc màu. Nên lớp nước càng dày thì có màu càng thẩm - Tìm hiểu phần có thể em chưa biết
- Xem thêm -