Tài liệu Bài giảng bài màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu vật lý 9 (2)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ 9 Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU I – Vật màu trắng, vật màu Đặt các vật dưới ánh sáng trắng: đỏ, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng Dưới ánh sáng trắng. màu trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó Nếu thấyvào vật vật màu Nếu thấy các truyền mắt ta đen thì ánh thì cóvật ánhcó sáng (trừ màu đen). sáng màu nào màu nào truyền Ta gọivào làvào màu từ vật mắt truyền từđó vật của vật. ta?ta? mắt Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU II – Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật: 1. Thí nghiệm và quan sát: Các vật màu mà ta nghiên cứu là các vật không tự phát sáng. Tuy nhiên, chúng có khả năng tán xạ (hắt lại theo mọi phương) ánh sáng chiếu đến chúng. Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU Vậtcó màu: II – Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật: 1. Thí nghiệm và quan sát: AS truyền đến mắt ta: Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU II – Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật: 1. Thí nghiệm và quan sát: Vậtcó màu: AS truyền đến mắt ta: Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU II – Khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật: 1. Thí nghiệm và quan sát: 2. Nhận xét: C3: C2: Rút Rútraranhận nhậnxét xétvề vềmàu màu của củacác cácvật vậtmàu màuđỏ, đỏ, xanh xanhlục, lục,đen đenvà vàtrắng trắng khi khi chiếu chiếuchúng chúngvào vào ánh ánh sángsáng xanhđỏ? lục? Vật màu đỏ Vậtxạ màu đỏ tán xạ tán kém Vật màu lục tán tốt ánh sáng đỏ. ánh sáng lục. xạ tốt ánh sáng lục. Vật màu đen không tán xạ ánh sáng đỏ. Vật màu lục tán Vật màu trắng xạ kém ánh Tán xạ tốt ánh sáng đỏ. sáng lục. Vật màu trắng Vật màu đentán xạ tốt ánh đỏ. không tán sáng xạ ánh sáng lục. Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU II – Kết luận về khả năng tán xạ ánh sáng màu của các vật: Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu Kết luận Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng các màu khác. Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU IV – Vận dụng: C4: Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU IV – Vận dụng: C5: Bài 55: MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU Có thể em chưa biết
- Xem thêm -