Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Kiểm tra bài cũ Làm thế nào biết được các ảnh? hình đây làcóSau đẹp cho biếttacấu của80cm, máy . ảnh Ảnh trên phim BạnHãy Tùng chụp vậttạocao cách chổsau máy 2m. điểm gì? thì thấy ảnh cao 2cm. Hãy tính khoảng hay không? khiđặc tráng phim cách từ phim đến vật kính lúc chụp ảnh? Mắt có những bộ phận chính nào? Tiết 56 56 Bài Bài 48 48 Mắt I Cấu tạo của mắt Vậy mắt và máy ảnh có những đặc điểm gì giống nhau? Thể thủy tinh Màng lưới Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt So sánh mắt và máy ảnh Vậy khi nhìn vật ở gần và ở xa để có ảnh rõ nét trên màng Thểtrong thủy tinh vai trò nào trong máy ảnh? Phim máy đóng ảnh đóng vainhư trò bộ nhưphận bộ phận nào trong lưới thì mắt ta phải làm thế nào? con mắt? Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt II Sự điều tiết Quan sát hình và cho biết khi vật di chuyển ra xa thì ảnh thật của vật và tiêu điểm như thế nào? F Trong tiếtthể để thủy cho ảnh trên màng Hãy choquá biếttrình tiêu điều cự của tinhrõ khinét mắt nhìn cáclưới vật ởthì thểvàthủy đổi như thếnhau nào?như thế nào? xa các tinh vật ởphải gần thay dài, ngắn khác F Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt II Sự điều tiết III Điểm cực cận và điểm cực viễn mắtnhất nhấtmà màmắt mắtcócóthể thểnhìn nhìnthấy thấykhi khikhông khôngđiều điều Điểm gần xa mắt tiết Khoảng cách từ mắt đến điểmđiểm đó gọi tiếtgọi gọilàlàgì?. gì?.Khoảng đó là gọigì? là gì? Cv Cc Bản đo thị lực Tiết 56 Bài 48 Mắt I Cấu tạo của mắt II Sự điều tiết III Điểm cực cận và điểm cực viễn IV Vận dụng C C 65 Khi Mộtnhìn người một đứng vật cách ở điểm mộtcực cộtviễn điệnthì 20m. tiêuCột cự của điệnthể caothủy 8m . tinh Nếu sẽ coidài khoảng hay ngắn cáchnhất?. từ thểKhi thủynhìn tinhởđến điễm màng cực lưới cận thì củatiêu mắtcự của người thểấy thủy là 2cm tinh thì sẽ dài ảnhhay củangắn cột điện nhất? trên màng lưới sẽ cao bao nhiêu cm? Ta có h’/ h = d’/ d => h’= h* d’/d = 800*2/2000 = 0,8cm F Cv Cc F Hai phận chính của mắt Thểbộthủy tinh và màng lướilà gì? Thể thủy tinh giống bộ phận nào của máy ảnh?.Ảnh của vật Để nhìn rõ vật ở gần hay ở xa mắt ta phải làm gì? mà ta nhìn hiện trên bộ phận nào của mắt? Điểm xa mắt nhấtthủy mà tinh ta cóthay thể nhìn rõ vật không điều tiết Khi điều tiết thể đổi như thếkhi nào? Điểm gọi là gần gì? mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ gọi là gì?Khoảng cách từ điểm đó đến mắt đối với mắt thường là bao nhiêu? The end
- Xem thêm -