Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 9 (10)

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

MẮT I/ CẤU TẠO CỦA MẮT: 1. Cấu tạo: CẤU TẠO CỦA MẮT: Màng lưới Thủy tinh thể - Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới. 2. So sánh mắt và máy ảnh: C1: Nêu những điểm giống nhau về cấu tạo giữa con mắt và máy ảnh. Thể thuỷ tinh đóng vai trò như bộ phận nào trong máy ảnh? Phim trong máy ảnh đóng vai trò như bộ phận nào trong con mắt? Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vạt kính trong máy ảnh, còn màng như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới. II/ SỰ ĐIỀU TIẾT: öS ï ñieàu tieát cuûa maét laø söï thay ñoåi ñoä cong caùc maët thuyû tinh theå (daãn ñeán söï thay ñoåi tieâu cöï cuûa thaáu kính maét) ñeå giöõ cho aûnh cuûa vaät caàn quan saùt hieän roõ treân voõng maïc FF OO F O O III/ ĐIỂM CỰC CẬN VÀ ĐIỂM CỰC VIỄN: 1. Điểm cực cận: Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận 2. Điểm cực viễn: Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn. IV/ VẬN DỤNG: C5: B F A O A2 B2 Giải: ABO AB = 8m = 800cm AB/A2B2 = AO/A2O A2 O = 2cm A2B2 = (AB.A2O)/AO A2B2 = ? S AO = 20m = 2000cm A2B2O = (800.2)/2000 = 0,8 (cm) C6: Khi nhìn một vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn một vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thuỷ tinh sẽ dài hay ngắn nhất? Khi nhìn một điểm ở cực viễn thì tiêu cự của thể thuỷ tinh dài nhất. Khi nhìn một điểm ở cực cận thì tiêu cự của thể thuỷ tinh ngắn nhất FF OO F O O Ghi nhớ: * Hai bộ pnận quan trọng nhất của mắt là thể thuỷ tinh và màng lưới. •Thể thuỷ tinh đóng vai trò như vật kính trong máy ảnh, còn màng lưới như phim. Ảnh của vật mà ta nhìn hiện trên màng lưới. •* Trong quá trình điều tiết thì thể thuỷ tinh bị co giãn, phồng lên hoặc dẹt xuống, để cho ảnh hiện trên màng lưới rõ nét. •* Điểm xa mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được khi không điều tiết gọi là điểm cực viễn. •* Điểm gần mắt nhất mà ta có thể nhìn rõ được gọi là điểm cực cận. 1 2 3 4 5 M À M C Ự C Ự H N Ắ C C Ộ G T V C I L Ư Ớ I I Ễ N Ậ N T Ụ Thể Một Điểm Điểm thuỷ gần xa hiện mắt tinh cụ mắtquang là nhất nhất một mà mà học thấu mắt mắt mà kính có có ai thể …………. cũng thểnhìn nhìn có.rõrõvật Nơi dụng ảnh lên trong mắt. vật. khi không điều tiết.
- Xem thêm -