Tài liệu Bài giảng bài mắt vật lý 11 (2)

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

1* Trình bày sơ lược về sự điều tiết của mắt? Sơ lược về sự điều tiết của mắt 1 1 1 D=   f d OV dmax=OCv => Dmin Không điều tiết dmin=OCc => Dmax Điều tiết tối đa MẮT BÌNH THƯỜNG 2* Vị trí cực C cận và cực viễn c A  CV   của mắt bình thường là như 0 thế nào? A’F’ V fmax = OV a, Điểm cực cận Cc cách mắt cỡ 25 cm. b, Điểm cực viễn CV ở xa vô cùng. =>Khi không điều tiết tiêu điểm F’ của TKM nằm trên f m=ax OV điểm vàng Thông Tin  90% học sinh trường chuyên bị tật khúc xạ. Có cách nào khắc phục các tật đó không??? 4 I. CẬN THỊ Hãy mô tả khả năng nhìn của mắt cận thị (khi không đeo kính cận) I.CẬN THỊ a, Đặc điểm * OCv < 2 m và OCC < 25 cm Hãy cho biết vị trí cực viễn, So sánh độ tụ thấu kính không điều tiết tiêu điểm * Độ tụ Dcan >và DKhi =>”Cận lồi mắt” thuong cực cận của mắt cận mắt củaTKM mắt có cận mắtthế F’ của vị với trí như *Khi không thị??? điều tiết tiêu điểm của mắt nằm trước nào?? thường?? màng lưới ( fmax < OV). CV CC 0 ● F’ V Mắt cận thị NGUYÊN NHÂN CẬN THỊ NÊU CÁC CÁCH KHẮC PHỤC TẬT CẬN THỊ??? Đäc s¸ch qu¸ gÇn Xem sách không đủ ánh sáng. Xem nhiÒu ti vi Ngồi học không đúng tư thế. I. CẬN THỊ b, Cách khắc phục tật cận thị Hãy xác định tiêu cự Làmgiỏc thếCách nào để độ tụ kính thấu kính * Phẫu thuật mạc * giảm Dùng thấu phân hay dùng nhất trong đờikì mắt cậnsống cho như bình đeo?Hãy thường? của kính cần là gì?? sao đeo thấu kính phân kỳ “chúTạiý”Khi nhìn lại giúp mắt cận nhìn rõ vật ở thảo luận!! Phần cắt bỏ qua kính là ta xa ??? đang quan sát vật mộtđích cách Mục là đểgián mắt có thể thấy đượctiếp!!!!! “vật ở xa vô cùng” trong trạng thái “không điều tiết” Mắt quan sát ảnh ảo nhỏ hơn vật!!!!! Vậy tại sao cảm giác về vật của mắt vẫn như bình thường?????? II. VIỄN THỊ Hãy mô tả khả năng nhìn của mắt viễn thị (khi không đeo kính viễn) II. VIỄN THỊ a. Đặc điểm  OCc>30 Hãy cm xakhông hơn sođiều với thường) biết vị trímắt cực cận của So(cho Khi sánh độ tụ thấu tiết kính tiêu điểm mắt của F’ Hãy nêu cách mắt viễn thị??? mắt của TKM viễn với có vị mắt trí thường?? như thế nào??  Độ tụ Dvien < Dthuong phục tật Khi không điềukhắc tiết TKM có tiêu điểm nằm sau màngviễn lưới: fmax > OV thị??? =>Khi nhìn vật ở vô cực thì mắt vẫn phải điều tiết. V CC 0 ●F’ Mắt viễn thị II. VIỄN THỊ b, Cỏch khắc phục tật viễn thị Hãy xác định tiêu cự * Phẫu thậtTại giỏc sao đeo thấu kínhthấu hội kớnh tụ lại hội tụ *Dựng Nhận xét về hình giúp kính mắt viễn nhìn đeo? rõ vật ở mạc của cần dạng phần cắt bỏ gần??? Phần cắt bỏ Mục đích là để mắt có thể thấy được vật ở gần trong trạng thái điều tiết tối đa Tại sao người lớn tuổi khi đọc sách phải lại đặt sách ra xa mắt ??? III. LÃO THỊ a, Đặc điểm Cực cận của mắt lão có vị trí  OCc>30Tại cmnhư ( xathế hơnnào? so với mắt thường) sao cực cận của mắt lão  Dmax nhỏlại( chỉ khả năng điều tiết tối đa kém thôi) xacó vậy??  Còn lại nhìn xa như mắt thường Điểm khác biệt của mắt lão so với mắt viễn là gì????  Khi không điều tiết tiêu điểm của thấu kính mắt nằm trên màng lưới. =>Khi nhìn vật ở vô cực mắt lão không phải điều tiết. III. LÃO THỊ b, Cỏch khắc phục tật lóo thị *Không làm phẫu thuật Tại sao??????????? • Dùng thấu kính hội tụ (Như mắt viễn) Hãy nêu cách khắc phục tật lão thị??? Củng cố V CC ● F’ 0 Mắt bình thường CV CC ● F’ 0 V Mắt cận thị CC 0 V ●F’ Mắt viễn thị 17 CỦNG CỐ điều tiết viễn Cận Mắt bình thường Mắt cận thị Mắt viễn thị fmax = OV fmax < OV fmax > OV Cv ở ∞ Cv ở trước mắt một khoảng xác định Cv ỏ sau mắt (điểm ảo) Cc cách mắt từ 10 cm Cc ỏ gần mắt hơn Cc xa mắt hơn đến 20 cm Cách sửa Mang thấu kính Phân kỳ FK = -OCv Mang thấu kính Hội tụ. 18 Mở Rộng 0 CC V  Mắt lão V CV CC 0 Mắt cận thị khi về già 19 CỦNG CỐ KIẾN THỨC CÂU 1 : Một người nói “ Tôi nhìn đâu cũng phải điều tiết”.Hỏi người đó mắc tật gì? A.Mắt bình thường. B. Mắt cận thị. C. Mắt viễn thị. D. Mắt lão thị. MEN U
- Xem thêm -