Tài liệu Bài giảng bài mắt cận và mắt lão vật lý 9 (5)

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

` Ngày 04/03/ 2009 I:Mắt cận I: Mắt cận 1: Những biểu hiện của tật cận thị C1: Những biểu hiện nào ma em cho là triệu chứng của tật cận thị? + Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường. + Khi đọc sách, phải đặt sách xa mắt hơn bình thường. + Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ. + Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ngoài sân trường. C2: Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa hay ở gần mắt? Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở xa hay gần mắt hơn bình thường? Mắt cận không nhìn rõ những vật ở xa. Điểm cực viễn Cv của mắt cận ở gần mắt hơn bình thường. I:Mắt cận I: Mắt cận 1: Những biểu hiện của tật cận thị: Mắt cận thị nhìn rõ những vật ở gần nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. Cv Mắt thường Cv Mắt cận I:Mắt cận I: Mắt cận 1: Những biểu hiện của tật cận thị: Mắt cận thị nhìn rõ những vật ở gần nhưng không nhìn rõ những vật ở xa. 2: Cách khắc phục tật cận thị: C3: Nếu có một kính cận, làm thế nào để biết đó là thấu kính phân kỳ? Cách kiểm tra: * Dùng tay: phần giữa mỏng hơn phần rìa. * Ảnh ảo của vật trước thấu kính nhỏ hơn vật. I:Mắt cận C4: Hoạt động nhóm: Trường hợp 1: Khi chưa đeo kính mắt có nhìn rõ vật AB không? Vì sao? (Hình 1) Trường hợp 2: B1: Vẽ thêm thấu kính phân kỳ có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt như hình 49.1 B2: Vẽ ảnh A’B’ của vật AB. B3: Trả lời: Mắt có nhìn rõ ảnh A’B’ của AB không? Vì sao? Mắt nhìn ảnh này lớn hơn vật hay nhỏ hơn vật? Mắt B A Cv Hình 1 I:Mắt cận I: Mắt cận 1: Những biểu hiện của tật cận thị 2: Cách khắc phục tật cận thị C4: Khi chưa đeo kính mắt không nhìn rõ vật AB. Vì vật AB nằm xa mắt hơn điểm cực viễn Cv của mắt. Mắt B A F Cv B’ A’ 0k Hình 1 Khi đã đeo kính mắt nhìn rõ ảnh A’B’ của AB. Vì lúc này ảnh nằm gần mắt hơn so với điểm cực viễn Cv Mắt nhìn thấy ảnh lớn hơn vật. I:Mắt cận I: Mắt cận 1: Những biểu hiện của tật cận thị: 2: Cách khắc phục tật cận thị: Kính cận là thấu kính gì? Kính cận là thấu kính phân kỳ. Vì sao người cận thị phải đeo kính cận? Người cận thị phải đeo kính để có thể nhìn rõ các vật ở xa. Kính cận thích hợp có tiêu điểm nằm ở điểm nào của mắt? Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt. I:Mắt cận I: Mắt cận 1: Những biểu hiện của tật cận thị: 2: Cách khắc phục tật cận thị: Kính cận là thấu kính phân kỳ. Người cận thị phải đeo kính để có thể Kết luận: nhìn rõ các vật ở xa.  Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn Cv của mắt. I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa hay ở gần? Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa. So với mắt bình thường thì điểm cực cận của mắt lão ở xa hơn hay gần hơn? Điểm cực cận của mắt lão ở xa hơn so với mắt bình thường. I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. 2: Cách khắc phục tật mắt lão Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ? * Dùng tay: Phần rìa mỏng hơn phần giữa. Cách kiểm tra: * Ảnh ảo của vật trước thấu kính lớn hơn vật. I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần. 2: Cách khắc phục tật mắt lão Mắt B Cc A Mắt có nhìn rõ vật AB không? Vì sao? Mắt không nhìn rõ vật AB. Vì vật nằm gần mắt hơn điểm cực cận Cc của mắt. I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão 2: Cách khắc phục tật mắt lão Mắt B Cc F A Vẽ ảnh A’B’ của AB tạo bởi kính lão? 0k I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão 2: Cách khắc phục tật mắt lão B’ Mắt B A’ Cc F A 0k Mắt có nhìn rõ ảnh A’B’ của AB không? Vì sao? I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận: II: Mắt lão: 1: Những đặc điểm của mắt lão 2: Cách khắc phục tật mắt lão B’ Mắt B A’ Cc F A Mắt nhìn rõ ảnh A’B’ của AB. Vì ảnh A’B’ nằm xa hơn điểm cực cận của mắt lão. I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão 2: Cách khắc phục tật mắt lão I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão 2: Cách khắc phục tật mắt lão Mắt lão không nhìn rõ những vật ở gần hay ở xa mắt? Mắt lão không nhìn rõ những vật ở gần. Kính lão là thấu kính gì? Kính lão là thấu kính hội tụ. I:Mắt cận II:Mắt lão I: Mắt cận II: Mắt lão 1: Những đặc điểm của mắt lão 2: Cách khắc phục tật mắt lão  Kết luận: Kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính để nhìn rõ các vật ở gần mắt như bình thường. I:Mắt cận I: Mắt cận II: Mắt lão II:Mắt lão III: Vận dụng III: Vận dụng Người bị tật cận thị và người bị tật mắt lão có sử dụng chung cùng một loại kính để sửa tật hay không? Vì sao? Người bị tật cận thị không sử dụng được kính của người bị tật mắt lão. Vì kính của người bị tật cận là thấu kính phân kỳ còn của người bị tật mắt lão là thấu kính hội tụ nên không thể sử dụng chung được. I:Mắt cận I: Mắt cận II: Mắt lão II:Mắt lão III: Vận dụng III: Vận dụng Biểu hiện của mắt cận và mắt lão, loại kính phải đeo để khắc phục mỗi tật này của mắt? Mắt cận thị nhìn rõ những vật ở gần nhưng không nhìn rõ những vật ở xa, phải đeo kính phân kỳ có tiêu điểm thích hợp để khắc phục tật này. Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần, phải đeo kính hội tụ để khắc phục tật này.
- Xem thêm -