Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (6)

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán: Kiểm tra bài cũ: Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 5A. Hãy tính số học sinh giỏi của lớp học đó. Biết rằng lớp đó có 40 học sinh. Giỏi 25% Khá 55% Trung bình 20% Bài giải Số học sinh giỏi của lớp 5A là: 40 x 25 : 100 = 10 ( học sinh ) Đáp số : 10 học sinh Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích 20m Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên 20m 40,1m 25 m 25 m 20m 20m Cách 1: Cách 2: 20m 20m 20m 20m 40,1m 40,1m 40,1m 25m 25m 25m 25m 20m 20m 20m 20m Cách 3: 20m 20m 40,1m 40,1m 25m 25m 20m 20m Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán: Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên E 20m Ta có thể thực hiện như sau : a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ b) Tính : G 20m A B K H 40,1m Độ dài cạnh DC là : 25 + 20 + 25 = 70 (m) M Diện tích hình chữ nhật ABCD là 25m D 2 : 70 x 40,1 = 2807 (m ) Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là : 20 x 20 x 2 = 800 (m2) Q Diện tích mảnh đất là : 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số : 3607 m2 N 25m 20m 20m P C Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán Tiết 101 : Luyện tập về tính diện tích Ví dụ : Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên Ta có thể thực hiện cách khác : a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình chữ nhật bằng nhau EKGI, MNPQ. A (m2) 1602 + 2005 = 3607 Đáp số : 3607 m2 B 20m E K b) Tính : Độ dài cạnh AD là : 20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 20 x 80,1 = 1602 (m2) Diện tích của hai hình chữ nhật EKGI và MNPQ là : 40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2) Diện tích mảnh đất là : 20m N M 40,1m 25m I 25m Q G 20m D C 20m P Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán : TiÕt 101 : LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch + Để tính diện tích của một hình phức tạp, chúng ta nên làm như thế nào? - Chia hoặc ghép hình để đưa về dạng hình học đã học. - Tính diện tích. Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán: TiÕt 101 : LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch Bài 1 : A Cách 1 : - Ta chia m¶nh ®Êt thµnh h×nh ch÷ nhËt ABCD vµ MNPQ -Tính : Độ dài cạnh DC là : 3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 3,5 x 11,2 = 39,2 (m2) Diện tích hình chữ nhật MNPQ là : 4,2 x 6,5 = 27,3 (m2) Diện tích mảnh đất là : 39,2 + 27,3 = 66,5 (m2) Đáp số : 66,5 m2 B 3,5m M N D 3,5m 3,5m C 6,5m Q 4,2m P Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán: TiÕt 101 : LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn Bài 1 Cách 2 a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EAIF và BHLK b) Tính : E Độ dài đoạn BC là : F A B 3,5m 3,5m I K3,5m 6,5 + 3,5 = 10 (m) 6,5m Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 10 x 4,2 = 42 (m2) Diện tích hai hình vuông EAIF và BHLK là : 3,5 x 3,5 x 2 = 24,5 (m) Diện tích mảnh đất là : 42 + 24,5 = 66,5 (m2) Đáp số : 66,5 m2 H D 4,2m C L Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán: TiÕt 101 : LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn Bài 1 Cách 3 : B A a) Ta coi mảnh đất có dạng hình 3,5m chữ nhật ABCD bị cắt bỏ đi hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau b) Tính : Độ dài cạnh AB là : 3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m) Độ dài cạnh BC là : 3,5 + 6,5 = 10 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 10 x 11,2 = 112 (m2) Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là : 3,5 x 6,5 x 2 =45,5 (m2) Diện tích mảnh đất là : 112 - 45,5 = 66,5 (m2) Đáp số : 66,5 m2 3,5m 3,5m 6,5m D 4,2m C Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán : TiÕt 101 : LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán: TiÕt 101 : LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn Bài 2 Cách 1: a) Chia khu đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau. b) Tính : Độ dài cạnh BC là : 50 + 30 = 80 (m) Độ dài cạnh DC là : 100,5 - 40,5 = 60 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 80 x 60 = 4800 (m2) Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là : 30 x 40,5 x 2 = 2430 (m2) Diện tích khu đất là : 4800 + 2430 = 7230 (m2) Đáp số : 7230 m2 A B 50m 40,5m 40,5m 50m 30m D 100,5m C Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán: TiÕt 101 : Bài 2 Cách 2: LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn K a) Chia khu đất thành hình A chữ nhật ABCD và hai hình I 40,5m chữ nhật bằng nhau: KMBI và DEGH 50m D b) Tính : Độ dài cạnh AD là : 50 - 30 = 20 (m) H Độ dài cạnh AB là : 100,5 - 40,5 = 60 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 20 x 60 = 1200 (m2) Diện tích hai hình chữ nhật KMBI và DEGH là : 30 x 100,5 x 2 = 6030 (m2) Diện tích khu đất là : 6030 + 1200 = 7230 (m2) Đáp số : 7230 m2 M B 50m 40,5m E C 30m 100,5m G Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán: TiÕt 101 : LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn Bài 2 Cách 3: A a) Coi khu đất là hình chữ nhật ABCD bị cắt đi hai hình chữ nhật nhỏ bằng nhau b) Tính : Độ dài cạnh BC là : 50 + 30 = 80 (m) D Độ dài cạnh DC là : 100,5 + 40,5 = 141 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 141 x 80 = 11280 (m2) Diện tích hai hình chữ nhật nhỏ là : 40,5 x 50 x 2 = 4050 (m2) Diện tích khu đất là : 11280 - 4050 = 7230 (m2) Đáp số : 7230 m2 B 50m 40,5m 40,5m 50m 30m 100,5m C Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013 Toán : TiÕt 101 : LuyÖn tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch
- Xem thêm -