Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (5)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

  Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: Kiểm tra: Bài 1: Tính diện tích hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây: Bài 2: Tính diện tích hình vuông có kích thước theo hình vẽ dưới đây: 15m 20m Bài giải: Diện tích hình chữ nhật là: 20 x 15 = 300 (m 2 ) Đáp số: 300 m2 . 30m Bài giải: Diện tích hình vuông là: 30 x 30 = 900 (m 2) Đáp số: 900 m2 . Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) 20m 1.Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 20m 40,1m 25m 25m 20m 20m Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) 1. Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: Cách 1: Ta chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau: EGHK Và MNPQ. 20m E G 20m A B K H 40,1m Tính tổng diện tích của hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông ta được diện tích mảnh đất. D 25m N 25m M 20m Q 20m P C Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) 1.Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 20m E G 20m Cách 2: Ta chia mảnh đất thành hình chữ nhật EGPQ và hai hình chữ nhật bằng nhau: AKMD Và HBCN Tính tổng diện tích của ba hình chữ nhật này ta được diện tích mảnh đất. A K HH B 40,1m 40,1m D 25m 25m N N25m 25m M 20m Q 20m P C Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) 1.Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây: Cách 1: E 20m Cách 2: G E 20m 20m G 20m A B K A H K B H 40,1m 25m M N 25m C D 40,1m 25m N M D C 20m Q 20m P 25m 20m Q 20m P Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) 1.Ví dụ: Tính diện tích của mảnh E đất có kích thước theo hình vẽ bên: 20m G 20m 20m A KK H H 20m B 40,1m D 25m 25m 25m 25m NN25m 25m 25m MM 20m 40,5m 25m 25m C Q 20m P Bài giải 20m 20m Cách 1: Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD,và hai hình vuông bằng nhau: EGHK, MNPQ. Tính tổng diện tích hình chữ nhật và hai hình vuông ta được diện tích mảnh đất. Độ dài cạnh DC là: 25 + 20 + 25 = 70 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 70 x 40,1 = 2807 (m 2) Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là: 20 x 20 x 2 = 800 (m2) Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: 1. Ví dụ: Tính diện LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) 2. Thực hành: 20 m tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 20 m 40,1 m 25 m 25 m Ta có thể thực hiện như sau: a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ. A 20 m 20 m E 20 m G 20 m B 40,1m b) Tính: D 25 m 25 m 20 m Độ dài cạnh DC là: Q 20 m P 25 + 20 + 25 = 70 (m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 70 x 40,1 = 2807 (m 2) Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là: 20 x 20 x 2 = 800 (m2) Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 C Muốn tính diện tích các hình có hình Bài 1: Tính diện tích 3,5 m dạng đặc biệt, ta làm thể nào? của mảnh đất có kích 3,5 m thước theo hình vẽ 3,5 m Kết hình bên:luận: Muốn tính diện tích các6,5 m có hình dạng đặc biệt, ta tìm cách chia các hình đó thành các hình 4,2 đơnmgiản như hình chữ nhật, hình vuông,... để tính Ta có thể chia mảnh đất thành các hình diện tích từng phần sau đó tính tổng như sau: diện tích. Cách 2: Cách 1: (1) (3) (2) (1) (2) Dựa vào hai cách chia trên, em hãy giải bài toán bằng một trong hai cách. Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: 1. Ví dụ: Tính diện LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: 20 m 40,1 m 25 m 25 m Ta có thể thực hiện như sau: a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ. 2. Thực hành: 20 m 20 m Bài 1: Tính diện (1) tích của mảnh đất có 3,5 m kích thước theo hình (2) vẽ bên: 20 m E 20 m 3,5 m 6,5 m 4,2 m Cách 1: Chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật (1) và (2). G 20 m A 3,5 m B 40,1m b) Tính: 25 m D 25 m C Độ dài cạnh DC là: 20 m 25 + 20 + 25 = 70 (m) Q P Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 20 m 70 x 40,1 = 2807 (m 2) Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là: 20 x 20 x 2 = 800 (m2) Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 Bài giải: Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 11,2 x 3,5 = 39,2 (m2 ) Diện tích hình chữ nhật (2) là: 6,5 x 4,2 = 27,3 (m2 ) Diện tích mảnh đất là: 39,2 + 27,3 = 66,5 (m2) Đáp số: 66,5 m2 Thứ ba ngày 26 tháng 1 năm 2010 Toán: 1. Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) Bài 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó. 20 m 20 m 40,1 m 25 m 25 m Ta có thể thực hiện như sau: a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ. A b) Tính: 20 m 40,5m 20 m E 20 m (1) (1) (2) 50m 40,5m 50m (3) G 20 m B 40,1m Độ dài cạnh DC là: 25 m 25 m C 25 + 20 + 25 = 70 (m) D 20 m Diện tích hình chữ nhật ABCD là: Q 70 x 40,1 = 2807 (m 2) 20 m P Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là: 20 x 20 x 2 = 800 (m2) Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 2. Thực hành Bài 1: (2) 30m 100,5m Bài giải: (Cách 1) Diện tích hình chữ nhật (2) và (3) là: 40,5 x 30 x 2 = 2430 (m2 ) Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 50 + 30 = 80 (m) Chiều rộng hình chữ nhật (1) là: 100,5 - 40,5 = 60 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 80 x 60 = 4800 (m2) Diện tích khu đất là: 2430 + 4800 = 7230 (m2) Đáp số: 7230 m2. Chọn đáp án đúng: Diện tích của hình bên là: 8m A. 80m2 . B. B. 100m2. C. 180m2 . D. 200m2 . 2m 10m 10m 2m
- Xem thêm -