Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (4)

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH 1 S hỡnh vuụng 2 3 S hỡnh chữ nhật S hình tam giác S= a x a 5 S hỡnh thang S hình tròn S= a x b S=(a+b)xh:2 = r x r x 3,14 4 1.Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 25 m, chiều rộng 15m ? Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: 25 x15 = 375 (m2) Đáp số: 375 m2 LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Bài toán : Hãy tính diện E 20m G tích của mảnh đất được vẽ 20m như hình bên. dạngcách mảnh HãyHình nghĩ đất chia trong mảnh bàiđấtcó thuộc hìnhmàcác thành dạng các hình con các đã conhọc đã không học. ? A B H K 40,5m 25m N25m M D 20m Q P 20m C -Ta chia mảnh đất thành hỡnh chữ nhật ABCD và hai hỡnh vuông EGHK và A MNPQ -Tính tổng diện tích của hình ABCD hình EGHK và hình MNPQ ta được diện tích của mảnh đất. E 20 m G 20 m B K H 40,1 m 25 m M N 25 m C D 20 m Q 20 m P LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH E -Ta chia mảnh đất thành 3 hỡnh chữ nhật, hỡnh chữ nhật A AKMD hỡnh chữ nhật EGPQ và hỡnh chữ nhật HBCN . -Tính tổng diện tích hình chữ nhật AKMD hình chữ nhật EGPQ và hình chữ nhật HBCN ta sẽ tính được diện tích mảnh đất. D 20 m G 20 m K H B 40,1 m 25 m M N 25 m 20 m Q 20 m P C LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH * Dựa vào hai cách chia mảnh đất con hãy giải bài toán bằng một trong hai cách đó. Cách2: Cách1: E 20 m G E 20 m G 20 m 20 m A A B K H B K H 40,1 m 40,1 m N25 25 m M m D C 25 m M N 25 m D 20 m Q 20 m P Q 20 m 20 m P C LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Bài giải E 20 m Ta chia mảnh đất thành ba hình, hình chữ nhật ABCD hình vuông EGHK và MNPQ Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là: 20 x 20 x 2 = 800 G 20 m A K (m2) B H Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 40,1 m 25 +20 + 25 = 70(m) Diện tích của hình chữ nhật ABCD là: 70 x 40,1 = 2807 (m2) D 25 m M Diện tích mảnh đất là: 2807 + 800 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 N 25 m 20 m Q 20 m P C LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Bài giải Ta chia mảnh đất thành ba hình chữ nhật AKMD, HBCN và EGPQ. Diện tích hình chữ nhật AKMD, HBCN là: 40,1 x 25 x 2 = 2005 (m2) E 20 m G 20 m A B K H Chiều dài của hình chữ nhật EGPQ là: 40,1 m 20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m) Diện tích hình chữ nhật EGPQ là: 80,1 x 20 = 1602 (m2) Diện tích của mảnh đất là: 2005 + 1602 = 3607 (m2) Đáp số: 3607 m2 N 25 m 25 m M D 20 m Q 20 m P C Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012 Toán LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Bài toán : Hãy tính diện E 20m G tích của mảnh đất được vẽ 20m như hình bên. A B H K 40,5m 25m N25m M D 20m Q P 20m C Thứ hai ngày 16 tháng 1 năm 2012 Toán LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH Muốn tính diện tích một hình có hình dạng đặc biệt biệt ta ta làm làm như như thếsau: nào? 1. Chia hình đã cho thành các hình quen thuộc (Các phần nhỏ ). 2. Xác định kích thước các hình mới tạo thành để tính diện tích từng hình nhỏ. 3. Tính tổng diện tích các hình nhỏ. Lưu ý: Cú nhiều cỏch chia hỡnh thành cỏc hỡnh nhỏ cú hỡnh dạng quen thuộc nhưng nờn chọn cỏch chia đơn giản nhất thuận tiện cho việc tớnh toỏn. LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH II. Luyện tập. Bài 1: Một mảnh đất có kích thước như hình bên. tính diện tích mảnh đất đó. (2) (3) 3,5 m 3,5 m (1) 3,5 m Hãy tìm cách chia hình này thành các (1) hình đơn giản để tính3,5 m 3,5diện m tích mảnh 3,5đất m thuận tiện. (2) 6,5 m 4,2 m 4,2 m 6,5 m Giải Diện tích của 2 hình vuông(2) và (3) là: (3,5 x 3,5 ) x 2 = 24,5 (m 2) (2) (3) 3,5 m 3,5 m (1) 3,5 m Chiều dài hình chữ nhật (1) là: 3,5 + 6,5 = 10 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 10 x 4,2 = 42 (m2) 6,5 m Diện tích của cả mảnh đất là: 24,5 + 42 =66,5(m2) 4,2 m Đáp số :66,5(m2) Giải Chiều dài hình chữ nhật (1) là : 3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) là: 11,2 x 3,5 = 39,2 (m2) Diện tích hình chữ nhật (2) là: 3,5 m 3,5 m (2) 6,5 m 4,2 x 6,5 = 27,3 (m2) Diện tích của cả mảnh đất là: 39,2 + 27,3 = 66,5(m2) Đáp số :66,5(m2) 3,5 m (1) 4,2 m LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH II. Luyện tập. Bài 1: Một mảnh đất có kích thước như hình bên. Tính diện tích mảnh đất đó. (2) (1) 3,5 m (3) 3,5 m (4) 6,5 m 4,2 m 3,5 m Trò chơi Ai may mắn 13
- Xem thêm -