Tài liệu Bài giảng bài luyện tập tính diện tích toán 5 (10)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Môn: Toán Tiết: 101 Bài: Luyện tập về tính diện tích NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN: Trần Văn Minh Thứ hai , ngày 17 tháng 1 năm 2011 Toán Luyện tập về tính diện tích Kiểm tra bài cũ: 20m E G 20m Tính diện tích của mảnh đất có diện tích theo hình vẽ bên A K B H 40,1m 25m M D N 25m 20m Q 20m P C E 20m G 20m A B K H 40,1m 25m M 25m N D 20m Q 20m P C Độ dài cạnh DC là 25 + 20 + 25 = 70(m) Diện tích hình chữ nhật ABCD là : 70 x 40,1 = 2807(m2) Diện tích của hai hình vuông EGHK và NPQ là 20 x 20 x 2 = 800(m2) Diện tích mảnh đất là : 2807 + 800 = 3607(m2) Đáp số : 3607(m2) Thực hành Đọc bài tập 1 SGK Bài 1 Cách 1 A B 3,5m D 3,5m M N 6,5m Q 4,2m P C Chiều dài hình chữ nhật ABCD 3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2(m) Diện tích hình chữ nhật ABCD 11,2 x 3,5 = 39,2(m2) Diện tích hình chữ nhật MNPQ 6,5 x 4,2 = 27,3(m2) Diện tích mảnh đất 39,2 + 27,3 = 66,5(m2) Đáp số: 66,5 m2 Cách 2 H K A B 3,5m D 3,5m M N C 6,5m Q 4,2m P Chiều dài hình chữ nhật KHPQ 6,5 + 3,5 = 10(m) Diện tích hình chữ nhật KHPQ 10 x 4,2 = 42(m2) Diện tích hai hình vuông AKMD và HBCN 3,5 x 3,5 x 2 = 25,5 (m2) Diện tích mảnh đất 42 + 24,5 = 66,5(m2) Đáp số: 66,5 m2 Bài 2 M A B Cách1 N 40,5m 50m I K 50m D 40,5m P 30m C 100,5m Q Bài giải Chiều dài hình chữ nhật ABCD 50 + 30 = 80(m) Chiều rộng hình chữ nhật ABCD Cách1 100,5 - 40,5 = 60(m) Diện tích hình chữ nhật ABCD 80 x 60 = 4800(m2) Diện tích hai hình chữ nhật MAIN và KDQC 40,5 x 30 x 2 = 2430 (m2) Diện tích khu đất 4800 + 2430 = 7230 (m2) Đáp số:7230m2 Cách 2 K A 40,5m N M 50m B 50m H 40,5m Q 30m D P 100,5m C Bài giải Chiều dài hình chữ nhật ABCD 100,5 + 40,5 = 141(m) Chiều rộng hình chữ nhật ABCD Cách 2 50 + 30 = 80(m) Diện tích hình chữ nhật ABCD 141 x 80 = 11280 (m2) Diện tích hai hình chữ nhật MNPD và KBHQ 50 x 40,5 x 2 = 4050(m2) Diện tích khu đất 11280 - 4050 = 7230 (m2) Đáp số: 7230m2
- Xem thêm -