Tài liệu Bài giảng bài lực lo - ren - xơ vật lý 11 (6)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Bài 32 : NỘI DUNG BÀI HỌC 1. Thí nghiệm 2. Lực Lo-ren-xơ 3. Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ Lực Lo-ren-xơ 1. Thí nghiệm Sơ đồ thiết bị thí nghiệm a.Sơ đồ thiết bị thí nghiệm 1. Vòng dây Hemhôn 2. Bình thuỷ tinh trong có chứa khí trơ 3. Sợi dây đốt 1 1 2 3 Vòng dây Hem-hôn Bình thủy tinh có chứa khí trơ. Sợi dây đốt Lực Lo-ren-xơ 1. Thí nghiệm Sơ đồ thiết bị thí nghiệm b.Tiến hành thí nghiệm Cho dòng điện chạy qua vòng dây Hem –hôn và sợi đốt e e e 1 2 3 1 Lực Lo-ren-xơ 1. Thí nghiệm Sơ đồ thiết bị thí nghiệm b.Tiến hành thí nghiệm Cho dòng điện chạy qua vòng dây Hem –hôn và sợi đốt C.Kết quả thí nghiệm Vòng tròn sáng xuất hiện c 1 1 2 3 Vòng tròn sáng xuất hiện Lực Lo-ren-xơ 1. Thí nghiệm Sơ đồ thiết bị thí nghiệm b.Tiến hành thí nghiệm Cho dòng điện chạy qua vòng dây Hem –hôn và sợi đốt C.Kết quả thí nghiệm Vòng tròn sáng xuất hiện d.Kết luận Từ trường tác dụng lực lên êlectron e e e 1 2 3 1 . Thí nghiệm Lực Lo-ren-xơ Từ trường tác dụng a.Định nghĩa: lực lên hạt Lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang mang điện điện chuyển động trong nó gọi là lực Lo-ren-xơ chuyển động b.Phương của lực lo-ren-xơ trong nó Từ phương của lực từ tác dụng lên đoạn dây mang dòng điện: 2. Lực Lo-ren-xơ cảm ứng từ tại điểm khảo sát 1 Vuông góc với mp chứa Đoạn dây dẫn B + + M1 v - q0 vf f v- q 0v - q0vf f v- q0 f f F M2 1. Thí nghiệm Lực Lo-ren-xơ Từ trường tác dụng a.Định nghĩa: lực lên hạt Lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang điện mang điện chuyển động trong nó gọi là lực Lo-ren-xơ chuyển động trong nó b.Phương của lực lo-ren-xơ 2. Lực Lo-ren-xơ cảm ứng từ tại điểm chứa khảo sát Vuông góc với mp Véc tơ vận tốc của hạt mang điện v  B c.Chiều của Lực lo-ren-xơ: Áp dụng quy tắc bàn tay trái d.Độ lớn của lực Lo-ren-xơ f = q vBsin day Lực Lo-ren-xơ 1. Thí nghiệm 2. Lực Lo-ren-xơ Từ trường tác dụng lực lên hạt mang điện chuyển động trong nó a.Định nghĩa: Lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mangđiện chuyển động trong nó gọi là lực Lo-ren-xơ b.Phương của lực lo-ren-xơ 3.Ứng dụng của Lực Lo-ren-xơ f  mp(B;v ) c.Chiều của Lực lo-ren-xơ: Áp dụng quy tắc bàn tay trái d.Độ lớn của lực Lo-ren-xơ f = q vBsin Sự lái tia điện tử trong ống phóng điện tử bằng từ trường ( trong vô tuyến truyền hình .), … 3/ Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ Ống phóng điện tử A M B A1 e + D r B C A2 Câu 1: : Lực Lorenxơ là: A. lực từ do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia. B. lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường. C. lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường. D. lực từ tác dụng lên dòng điện. Câu 2: Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng: A. Qui tắc bàn tay phải. B. Qui tắc cái đinh ốc. C. Qui tắc vặn nút chai. D. Qui tắc bàn tay trái. Lực Lorentz 1. Lực Lo-ren-xơ là lực mà từ trường tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động trong nó. 2. Lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v trong từ trường B có :  điểm đặt : tại hạt mang điện q.  phương : f  v, f  B  f  v, B  chiều : dùng quy tắc bàn tay trái. f  q vB sin   độ lớn :  Với :   v, B, v ( m/s ) , B ( T ) , q ( C ) , F ( N )     * Đặc biệt : v  B    90o  f max  q vB v // B    0o or180o  f min  0 3. Ứng dụng của lực Lo-ren-xơ : sự lái tia điện tử trong ống phóng điện tử bằng từ trường ( trong vô tuyến truyền hình ), … Bài tập vận dụng Một electron bay vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T với vận tốc ban đầu vo = 106 m/s, theo phương vuông góc với đường sức từ. Tính độ lớn của lực Lo-ren-xơ. Biết qe = - 1,6.10-19 C. Tóm tắt : e B = 0,5 T vo = 106 m/s qe = - 1,6.10-19 vB f= ? C v B f Độ lớn của lực Lorentz f  qe vB sin   1,6.1019.106.0,5. sin 90o  8.1014 N
- Xem thêm -