Tài liệu Bài giảng bài lực lo - ren - xơ vật lý 11 (4)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

GV: HỒ TẤN DŨNG TẬP THỂ LỚP 11A1 HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY CÔ KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU 1: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều : Điểm đặt, phương , chiều, độ lớn.Xác định các trường hợp đặc biệt. Trả lời:  + Điểm đặt : Trung điểm của đoạn dây.  + Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dây và đường cảm ứng từ.  + Chiều : Xác định bởi quy tắc bàn tay trái .” Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để các đường cảm ứng xuyên vào lòng bàn tay và chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa trùng với chiều dòng điện . Khi đó ngón cái choãi ra 900 sẽ chỉ chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn”.  + Độ lớn : F = BIℓsinα  F: lực từ (N). B: cảm ứng từ (T)  I: cường độ dòng điện (A). ℓ: chiều dài đoạn dây (m) .  α : Góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ và đoạn dây.( rad hay độ )  +Các trường hợp đặc biệt: - Cảm ứng từ song song đoạn dây: sinα = 0 => F = 0 . -Cảm ứng từ vuông góc với đoạn dây: sinα = 1 => Fmax=B.I..ℓ.  Câu 2: Cho khung ABCD như hình vẽ . Hãy vẽ lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây. FAB A FDA B I FBC B C D FCD Hôm nay mình học bài gì? Hình như là bài Lực Lorentz. Đúng rồi! Hôm qua Thầy có dặn mà. Các Bạn soạn bài chưa?! LỰC LORENTZ. fL fL A e e fL e FAB fL e fL e B I B 1/ Định nghĩa lực Lorentz: -Lực từ tác dụng lên các hạt mang điện chuyển động trong từ trường gọi là lực Lorentz. Ký hiệu fL. 2/ Xác định lực Lorentz. - Lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện q chuyển động với vận tốc v trong từ trường B và hợp với B góc α có : +Điểm đặt : Tại điện tích q. +Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v và B. +Chiều : Theo quy tắc bàn tay trái “ Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để cho các đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều vectơ vận tốc , khi đó ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực Lorentz nếu hạt mang điện dương và chỉ chiều ngược lại nếu hạt mang điện âm”. B e v f L f B L v +Độ lớn : fL = q .v.B.sinα fL : löïc Lorentz (N). q : Ñoä lôùn ñieän tích (C). V: Vaän toác cuûa haït (m/s). B: Caûm öùng töø (T). α: Goùc hôïp bôûi v vaø B.(rad hay ñoä) * Caùc tröôøng hôïp rieâng: + v song song B =>sinα = 0 => fL = 0. + v vuoâng goùc B =>sinα =1=> fLmax = q .v.B 3/Bài tập áp dụng: Một electron bay vào từ trường đều. Cảm ứng từ B= 0,5T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của hạt là v=106m/s và vuông góc với B như hình vẽ . Tìm lực Lorentz tác dụng lên hạt đó. Vẽ hình. Giải: B v e +Điểm đặt : Tại hạt electron. fL +Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v va B. +Chiều : Theo quy tắc bàn tay trái. +Độ lớn : Aùp dụng công thức fL = e .v.B = 1,6.10-19.106.0,5 = 8.10-14 (N). 4/ Củng cố: Lực Lorentz : Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn, chia các trường hợp riêng. +Điểm đặt : Tại điện tích q. +Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v và B. +Chiều +Độ lớn : Theo quy tắc bàn tay trái. : fL = q .v.B.sinα * Caùc tröôøng hôïp rieâng: + v song song B =>sinα =0 => fL = 0. + v vuoâng goùc B =>sinα =1 => fLmax = q .v.B
- Xem thêm -