Tài liệu Bài giảng bài lực lo - ren - xơ vật lý 11

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 77 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu các đặc điểm của lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện . Các cực quang xuất hiện ở hai cực của trái đất Vòng dây Hem – hôn Bình thủy tinh có chứa khí trơ Sợi dây đốt bằng kim loại I × B I × B -- I × B - - - - Hendrick Antoon Lorentz, 1853- 1928 Nhà vật lí người Hà Lan, giải Nô- ben năm 1902 v -- f × B B v F f B I × + v M/ M F f × M I v - B M/ f v +q>0 B v q<0 f B S M M/ v + Mật độ điện tích : n + Vận tốc chuyển động có hướng của các điện tích : v + Độ lớn mỗi điện tích : q S M M/ v + Tổng số điện tích trong đoạn dòng điện : N = n.S. + Điện lượng di chuyển qua tiết diện S trong 1 giây = điện lượng nằm trong hình trụ có S, v : q = n.s.v.q = I + BnSv q F BI f    N N nS  q Bv B ● Nhóm 1 : Xác định lực q>0 B + v q<0 v × f f Nhóm 2 : Xác định B q<0 × B v B f ● + f Nhóm 3 : Xác định v × Bv + f q>0 q>0 v f - v B q<0 ● B  + f ≡ fht v R O 2 f=f mv mv q .B.v  R → ht R q .B B M - - - f A ● C D v B/ + C/ + + ● + A/ N B I D/
- Xem thêm -