Tài liệu Bài giảng bài lực lo - ren - xơ vật lý 11 (2)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LỰC LO – REN -XƠ §22: LỰC fL fL A e e LO-REN-XƠ fL e FAB fL e fL e B I B 1/ Định nghĩa lực Lo-ren-XƠ: -Lực từ tác dụng lên các hạt mang điện chuyển động trong từ trường gọi là lực Lo-ren-XƠ. Ký hiệu : fL 2/ Xác định lực Lo-ren-XƠ. - Lực Lo-ren-XƠ tác dụng lên các hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc v trong từ trường B và hợp với B góc α có : +Điểm đặt : Tại điện tích q0 . +Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v và B. +Chiều : Theo quy tắc bàn tay trái “ Để bàn tay trái mở rộng sao cho từ trường hướng vào lòng bàn tay,chiều từ cổ tay đến ngón là chiều của vectơ vận tốc khi q0 > 0 và ngược chiều khi q0 < 0. Lúc đó, chiều của lực Lo-ren-xơ là chiều ngón tay cái choãi ra; B e v f L f B L v +Độ lớn : fL = q0 .v.B.sinα fL : löïc Lorentz (N). q0 : Ñoä lôùn ñieän tích (C). V: Vaän toác cuûa haït (m/s). B: Caûm öùng töø (T). α: Goùc hôïp bôûi v vaø B.(rad hay ñoä) * Caùc tröôøng hôïp rieâng: + v song song B =>sinα = 0 => fL = 0. + v vuoâng goùc B =>sinα =1=> fLmax = q .v.B 3/Bài tập áp dụng: Một electron bay vào từ trường đều. Cảm ứng từ B= 0,5T. Lúc lọt vào trong từ trường vận tốc của hạt là v=106m/s và vuông góc với B như hình vẽ . Tìm lực Lorentz tác dụng lên hạt đó. Vẽ hình. Giải: B v e +Điểm đặt : Tại hạt electron. fL +Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v va B. +Chiều : Theo quy tắc bàn tay trái. +Độ lớn : Aùp dụng công thức fL = e .v.B = 1,6.10-19.106.0,5 = 8.10-14 (N). 4/ Củng cố: Lực Lorentz : Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn, chia các trường hợp riêng. +Điểm đặt : Tại điện tích q. +Phương : Vuông góc với mặt phẳng chứa v và B. +Chiều +Độ lớn : Theo quy tắc bàn tay trái. : fL = q0 .v.B.sinα * Caùc tröôøng hôïp rieâng: + v song song B =>sinα =0 => fL = 0. + v vuoâng goùc B =>sinα =1 => fLmax = q0 .v.B 5/ Dặn Dò: BÀI TẬP VỀ NHÀ: *Bài 6 sách giáo khoa trang 186. *Và Học Thuộc Bài Mới.
- Xem thêm -