Tài liệu Bài giảng bài liên hệ giữa cung và dây hình học 9 (5)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 9 BÀI 2 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY Kiểm tra bài cũ: Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B thuộc (O). Hãy điền một trong các từ ( cung , dây cung, mút) vào chỗ có dấu (…) trong các câu sau để được các phát biểu đúng. A 1. Hai điểm A, B chia đường tròn (O) thành m cung hai phần, mỗi phần được gọi là một …....... cung 2. Đoạn thẳng AB được gọi là dây …............. B 3. Các cung AmB, AnB và dây AB mút có chung hai …............ là A và B. Dây AB căng hai cung AmB và AnB O n TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1.Định lí 1(SGK) Bài toán 1: a.Vẽ dường tròn (O), dây AB = O A CD ( AB và CD không đi qua O). Chứng minh : AB  CD b. Điều ngược lại có đúng không? D B Giải a. Khi AB = CD thì O D AOB =  COD (c.c.c)  AOB  COD  AB  CD a)AB  CD  AB  CD b)AB  CD  AB  CD C 2.Định lí 2 ?2 A AB  CD  AB  CD B C b. Điều ngược lại luôn đúng (c/m tương tự) TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY ĐỒNG HỒ 3. Luyện tập Bài 1: Chọn các đáp án sai trong O a)AB  CD  AB  CD A các câu sau: b)AB  CD  AB  CD C a. Nếu hai dây bằng nhau thì căng hai cung bằng nhau. D B 2.Định lí 2 b. Trong một đường tròn, cung nhỏ hơn căng dây nhỏ hơn. A O D c. Trong hai đường tròn bằng AB  CD  AB  CD nhau, cung lớn hơn căng dây C B nhỏ hơn. d. Khi so sánh hai cung nhỏ trong một đường tròn ta có thể so sánh hai dây căng hai cung đó. 1.Định lí 1(SGK) TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1.Định lí 1(SGK) 3. Luyện tập a)AB  CD  AB  CD O b)AB  CD  AB  CD C D 2.Định lí 2 A B 2cm B. 2cm C. 3cm O D AB  CD  AB  CD B Bài 2: Cho (O; 2cm), biết số đo cung A AB bằng 600. Khi đó dây AB bằng: A.1cm B C D. 4cm. A O TIẾT 39 LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY 1.Định lí 1(SGK) 3. Luyện tập a)AB  CD  AB  CD b)AB  CD  AB  CD C 2.Định lí 2 Bài 3: (Bài 13 – SGK) O A Chứng minh rằng : Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau. D B Trường hợp : O nằm A A AB  CD  AB  CD B ngoài AB và CD. Có C D AB//CD.Chứng minh: O N D cung AC bằng cung BD M O Hướng dẫn: C B -Kẻ đường kính MN // CD, so sánh cung AM và cung BN (Thông qua các góc A, B của tam giác AOB. -Tương tự, so sánh cung CM và cung DN, từ dó suy ra đpcm HẾT ĐẦU GIỜ BẮT Câu hỏi 1: Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu độ vào lúc 21 giờ? 300 450 600 900 HẾT ĐẦU GIỜ BẮT Câu hỏi 2: Câu nào đúng: Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau Dây lớn hơn căng cung lớn hơn N M D B A C O Câu 3: Trong hình vẽ trên: AB = BC = CD. Khẳng định nào sai? AM  DN AM  MN  DN AN  DN AN  DM CỦNG CỐ - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau : Giờ này các em học được 1) Hai cung bằng nhau những vấn đề gì? căng hai dây bằng nhau a)AB  CD  AB  CD 2) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau O b)AB  CD  AB  CD C D 3) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn 4) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn A A O D AB  CD  AB  CD B C B CỦNG CỐ - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Về nhà : - Học và nắm chắc hai định lí, điều kiện áp dụng. - Làm các bài tập: 11,12,13,14 (SGK). - Hướng dẫn bài 11/SGK: A Hình vẽ: a)Dễ dàng chứng minh hai tam giác vuông ABC =  ABD CB = BD =>BC  BD b) Chứng minh CED vuông tại E có EB là trung tuyến ứng với cạnh huyền => EB = BD => cung EB = cung BD =>…… E C O’ O B D THANK YOU!
- Xem thêm -